Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2012 r. sprawy ze skargi R. B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/15

Komisja Nadzoru Finansowego (zwana dalej także: Komisja, KNF) decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2009 r., Nr 165, poz. 1316, dalej: "ustawa zmieniająca") i art. 25 ust. 2 ustawy zmieniającej, utrzymała w mocy decyzję Komjsji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2010 r., sygn. [...] w sprawie skreślenia R. B., doradcy inwestycyjnego, z listy doradców inwestycyjnych na skutek naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w I. S.A.

Do powyższego rozstrzygnięcia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Postanowieniem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia sankcji na R. B., doradcę inwestycyjnego o nr licencji [...], z art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za naruszenie przepisów prawa lub regulaminów i innych przepisów wewnętrznych w związku z wykonywaniem zawodu doradcy w okresie zatrudnienie w I. S.A. (dalej także: I. S.A.). Przyczyną wszczęcia postępowania było podejrzenie wykorzystania przez R. B. informacji poufnej dotyczącej wyników finansowych spółki P. S.A. z siedzibą w W. (dalej także: P. S.A.) za II kwartał 2008 r.

Decyzją z [...] września 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego skreśliła R. B. z listy doradców inwestycyjnych.

Komisja ustaliła, na podstawie obowiązującego w sierpniu 2008 r. w I. S.A. "Regulaminu wewnętrznego świadczenia usługi zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych przez I. S.A.", że w I.M S.A. proces podejmowania decyzji składa się z 4 etapów, tj.: analizy, podejmowania decyzji, realizacji decyzji oraz pomiaru wyników i kontroli ryzyka. Zgodnie z ww. Regulaminem wewnętrznym, decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny (dalej także: KI) oraz zarządzających funduszami/portfelami.

Po posiedzeniu KI, które odbyło się w 5 sierpnia 2008 r., R. B. stworzył listę transakcyjną i przesłał ją ok. godz. 15:35 mailem do tradera - K. C. Na liście tej znalazła się informacja dotycząca zleceń sprzedaży akcji spółki P. S.A. - wolumen: 276.859 sztuk akcji. W tymże dniu, po godzinie 15:35 nie zostało złożone żadne zlecenie sprzedaży akcji spółki P. S.A. Następnego dnia tj. 6 sierpnia 2008 r. K. K. - analityk D. S.A. o godz. 11:23 zadzwonił do R. B. Podczas rozmowy telefonicznej przekazał informację dotycząca wyników spółki P.S.A. za drugi kwartał 2008 r. K. K. użył następującego sformułowania: "dzwonią do ciebie w sprawie P., bo tutaj rozmawiałem z nimi i tak nieoficjalnie dali sygnał, że może być wynik w czw w trze w drugim kwartale słabszy niż oczekiwania moje niż [...] mln netto ". Informację dotycząca wyników finansowych za II kwartał 2008 r. spółki P. S.A. K. K. uzyskał w rozmowie telefonicznej, w godzinach porannych 6 sierpnia 2008 r. od pracownika Departamentu [...] P. K. P. Była to informacja, że wynik finansowy spółki P. za II kw. 2008 r. niekoniecznie musi być lepszy, a może być gorszy od prognozowanych i że spółka niekoniecznie może być niedoszacowana. Skarżący niezwłocznie po rozmowie z K. K., o godz. 11:28. zadzwonił do tradera I. S.A. - K. C., który był nieobecny przy stanowisku pracy z zapytaniem o złożenie zleceń na akcjach spółki P. S.A. w dniu 5 sierpnia 2008 r. i poleceniem zwiększenia ilości sprzedawanych akcji tej spółki do 4,5 mln sztuk akcji.

Strona 1/15