Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Paczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi D. L. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 59 § 2 w zw. z art. 58 K.p.a. oraz art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku D. L. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - odmówił przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu organ podał, że dyrektor [....] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...]. ustalił, że D. L. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od 1 grudnia 2003 r. do 14 marca 2004 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskazana decyzja, jak dalej organ podkreślił została wysłana do strony w dniu 15 grudnia 2011 r. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i w dniu 19 grudnia 2011 r. została doręczona matce D. L. - M.L. jako dorosłemu domownikowi, czego wnioskodawca nie kwestionował.

Jak wyjaśniał organ, wnioskując o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Z. G. z dnia [...].12.2011 r., wnioskodawca podkreślił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy, albowiem o nadejściu przesyłki zawierającej rzeczoną decyzję miał zostać poinformowany dopiero w dniu 2 stycznia 2012 r. Matka strony, która odebrała przesyłkę, jak wskazywał D. L. zapomniała niezwłocznie poinformować go, o odebranej korespondencji.

Rozpatrując wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wskazał na treść art. 58 § 1 i § 2 K.p.a. określającego warunki przywrócenia uchybionego terminu, podkreślając stosownie do stanowiska judykatury, że istnienie choćby winy nieumyślnej, niedbalstwa po stronie zobowiązanego do dokonania czynności stanowi negatywną przesłankę do przywrócenia terminu. Organ odniósł się także do uregulowanej w art. 43 K.p.a. instytucji doręczenia zastępczego, by następnie wywieść, powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne, że niewywiązanie się z przyjętego obowiązku oddania decyzji jej adresatowi przez osobę, której doręczono decyzję zastępczo, nie zwalnia adresata z winy w przypadku, gdy uchybił on terminom procesowym na skutek takiego zaniedbania. Stwierdził, że doręczenie zastępcze z mocy art. 43 K.p.a. wywołuje takie skutki jak doręczenie adresatowi do rąk własnych. Niedbalstwo osoby, do rąk której dokonano doręczenia zastępczego jest traktowane tak samo jak adresata decyzji.

W konkluzji organ podkreślił, że przesyłka zawierająca decyzję dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia doręczona została do rąk osoby dorosłej, a fakt niewywiązania się z obowiązku przekazania decyzji adresatowi przez osobę, której doręczono decyzję zastępczo, nie może stanowić przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia