Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2014 r. sprawy ze skargi P. J. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/5

UZASADNENIE

W dniu [...] października 2013 r. do [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych wpłynął wniosek P. J. o zawieszenie postępowania toczącego się przed WIJHARS w B., znak sprawy: [...] do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego w przedmiocie załatwienia wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych nr [...] oraz nr [...] r. z dnia [...] maja 2009 r. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wynik postępowań administracyjnych o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] oraz decyzji nr [...] jest zagadnieniem wstępnym, od którego uzależnione jest rozstrzygnięcie w sprawie, znak- [...].

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. [...] Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych wydał postanowienie, znak: [...], w którym odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie [...].

Pismem z dnia [...] listopada 2013 r. P. J. reprezentowany przez radcę prawnego Ł. S. wniósł zażalenie, w którym zarzucił naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że rozpatrzenie niniejszej sprawy nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ. W związku z powyższym pełnomocnik strony wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz wydanie postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Strona wskazała, że wpływ na wysokość kary wymierzonej przez WIJHARS w B. w decyzji nr [...], znak: [...] (1.445.684,13 zł), miała ocena dotychczasowej działalności strony w zakresie wprowadzania artykułów rolno-spożywczych do obrotu. Wobec strony zostały bowiem wydane decyzje nr [...] oraz nr [...], zakazujące wprowadzania do obrotu zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych. Zdaniem strony decyzje nr [...] oraz nr [...] rażąco naruszają prawo i w związku z powyższym złożyła ona wniosku o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. Rozstrzygnięcie w powyższych sprawach jest, natomiast zagadnieniem wstępnym. W świetle powyższego konieczne jest, zdaniem wnoszącego odwołanie, zawieszenie postępowania znak: [...] do czasu rozstrzygnięcia w sprawie przedmiotowych wniosków o stwierdzenie nieważności, gdyż ww. rozstrzygnięcie może mieć bezpośredni wpływ na zakończenie postępowania [...]. Strona podniosła, że przez zagadnienie wstępne należy rozumieć każde zagadnienie, które jest przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego.

W niniejszej sprawie istnieje związek między postępowaniem o stwierdzenie nieważności i postępowaniem głównym.

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 k.p.a. i art. 21 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia [...] listopada 2013 r. wniesionego przez radcę prawnego Ł. S., działającego w imieniu P. J., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "M.", na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] listopada 2013 r., znak: [...], odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie [...], postanowił utrzymać postanowienie organu I instancji w mocy.

Strona 1/5