Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
Uzasadnienie strona 2/5

W uzasadnieniu organ wskazał, iż na podstawie art. 98 § 1 k.p.a., jedynie w sprawach wszczętych na wniosek strony organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, gdy wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. W sprawie niniejszej postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych toczy się z urzędu. Zatem, wykluczone jest zawieszenie postępowania na wniosek złożony przez stronę. Jednocześnie zdaniem organu nie zaistniały przesłanki zawieszenia postępowania wskazane w art. 97 § 1 pkt 1-4 k.p.a.

Organ podkreślił, iż wskazane decyzje, co do których pełnomocnik strony wniósł wnioski o stwierdzenie ich nieważności, dotyczyły innych partii produktów niż artykuły, za których wprowadzenie do obrotu została decyzją nr [...][...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] grudnia 2010 r., znak: [...] wymierzona kara pieniężna w wysokości 1 445 684,13 zł. Decyzje, co do których zostały złożone wnioski o stwierdzenie ich nieważności były wydane w roku 2009 i dotyczą wprowadzenia do obrotu innych partii przetworów mlecznych. Ponadto jako podstawy prawne w przedmiotowych decyzjach wskazane zostały odmienne przepisy prawne: w decyzjach nr [...] oraz nr [...] organ I instancji wskazał jako podstawę prawną art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, w decyzji zaś nr [...] był nią art. 40a ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Ponadto organ wskazał, iż przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej i do którego rozstrzygnięcia nie jest właściwy organ prowadzący postępowanie, ale inny organ lub sąd, i rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest koniecznym warunkiem wydania decyzji przez organ administracji. Stosownie do treści art. 97 § 1 pkt 4 kp.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Mając na uwadze powyższe organ stwierdził, że dla postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych nie jest kwestią prejudycjalną postępowanie toczące się przed tym organem w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dotyczące zakazu wprowadzania do obrotu. Ukaranie nie jest bowiem zależne od zakazania wprowadzenia produktu do obrotu, tylko od uprzedniego stwierdzenia faktu zafałszowania. Ponadto w obu sprawach rozstrzygnięcia wydaje ten sam organ, a każde z rozstrzygnięć może zapaść samodzielnie. Dlatego też zdaniem organu odwoławczego w niniejszej sprawie przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nie może mieć zastosowania. Podjęcie przez stronę działań w celu stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, nr [...] oraz nr [...], nie obligowało, więc Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ani Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w B. do zawieszenia postępowania w sprawie odwoławczej od decyzji wymierzającej karę pieniężną.

Strona 2/5