Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania w części i odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska - Rzepecka, Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk, Sędzia WSA Bożena Więch - Baranowska (spr.), Protokolant Spec. Eliza Jędrasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w części i odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych
Uzasadnienie strona 1/8

Minister Spraw Wewnętrznych decyzją nr [...] wydaną dnia [...] stycznia 2013r. na podstawie art. 105 § 1 Kpa oraz art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012r. poz. 1137 - tekst jednol.) po rozpatrzeniu wniosku "[...]" Sp. z o.o. Spółki komandytowej z siedziba w [...]

- umorzył postępowanie administracyjne o wydanie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych, w części dotyczącej pojazdów;

- Volkswagen Transporter, nr rej. [...], nr nadwozia [...];

Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], nr nadwozia [...];

- Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], nr nadwozia [...];

- Ford Galaxy, nr rej. [...], nr nadwozia [...];

- odmówił zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu marki Fiat Punto, nr rej. [...], nr nadwozia [...].

W uzasadnieniu decyzji organ podał, że z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprzywilejowanie w/w pojazdów w ruchu drogowym Spółka wystąpiła w dniu [...] grudnia 2012r. podając jako podstawę wniosku, iż zezwolenia są niezbędne do uzyskania możliwości udziału w przetargach na świadczenie usług transportu sanitarnego. Organ podkreślił, że o wydanie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów marki Volkswagen Transporter, nr rej. [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], oraz Ford Galaxy, nr rej. [...], strona występuje po raz kolejny.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, decyzją Nr [...] z dnia [...] lipca 2012r., utrzymaną w mocy decyzją Nr [...]z dnia [...] sierpnia 2012r. odmówiono zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów marki Volkswagen Transporter, nr rej. [...], nr nadwozia [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], nr nadwozia [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], nr nadwozia [...] oraz Ford Galaxy, nr rej. [...], nr nadwozia [...].

Mając na uwadze powyższe, pismem z dnia [...] stycznia 2013r. organ poinformował wnioskodawcę, że zezwolenia na użytkowanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wydawane są na konkretne pojazdy (marka, numer rejestracyjny pojazdu, numer nadwozia). Ponadto poinformowano wnioskodawcę, że sprawa dotycząca uprzywilejowania w ruchu drogowym pojazdów marko Volkswagen Transporter, nr rej. [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...] oraz Ford Galaxy, nr rej. [...], została zakończona ostateczną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] sierpnia 2012r.

W odpowiedzi na to pismo wnioskująca Spółka podała, że wniosek w niniejszym postępowaniu w związku z zajściem nowych okoliczności, które nie były podstawą do żądania strony co do uprzywilejowania w/w pojazdów w ruchu drogowym.

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów organ stwierdził, że postępowanie wszczęte w niniejszej sprawie w jego części dotyczącej żądania wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych marki Volkswagen Transporter, nr rej. [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...] oraz Ford Galaxy, nr rej. [...] jest bezprzedmiotowe: sprawa ta została już rozstrzygnięta decyzją Nr [...] z dnia [...] lipca 2012r., utrzymaną w mocy decyzją Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2012r. Stwierdził, iż występuje tożsamość spraw wszczętych na wniosek z dnia [...] marca 2012r. oraz na wniosek z dnia [...] grudnia 2012r., bowiem dotyczy ona tego samego przedmiotu (pojazdy samochodowe) i tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych