Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania w części i odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym
Uzasadnienie strona 2/8

W ocenie organu wnioskująca Spółka nie przedstawiła nowych okoliczności przemawiających za uprzywilejowaniem w ruchu drogowym pojazdów marki Volkswagen Transporter, nr rej. [...] , Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...] oraz Ford Galaxy, nr rej. [...] nieznanych organowi w chwili wydania odmowy w przedmiocie uprzywilejowania w ruchu drogowym w/w pojazdów. O zmianie stanu faktycznego nie świadczy fakt, że zezwolenie na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów jest niezbędne do uzyskania możliwości udziału w przetargach na świadczenie usług transportu sanitarnego. Do argumentu strony, że posiadanie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów jest warunkiem koniecznym w przetargach na świadczenie usług transportowych, organ odniósł się w uzasadnieniu decyzji Nr [...] z dnia [...] lipca 2012r., utrzymanej w mocy decyzją Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2012r.

Zatem decyzja Nr [...] z dnia [...] lipca 2012r., utrzymana w mocy decyzją Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2012r. stanowi już merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym w/pojazdów. Podjęcie kolejnej decyzji w przedmiotowej sprawie byłoby wadliwe, gdyż decyzja Ministra dotyczyłaby sprawy już poprzednio rozstrzygniętej innymi decyzjami ostatecznymi. Powyższe stanowiłoby określoną w art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji.

Natomiast uzasadniając odmowę udzielenia zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu marki Fiat Punto nr rej. [...] organ podał, że podawany jako podstawa wniosku udział, w przetargach na usługi transportu sanitarnego nie może być podstawą do stwierdzenia, że pojazd proponowany do uprzywilejowania w ruchu drogowym, wykorzystywany jest w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca nie dowiódł, iż pojazd spełnia przesłanki do jego uprzywilejowania w ruchu drogowym.

Ponadto podkreślił, iż organ nie uzależnia wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu od zarejestrowania tego pojazdu jako "samochodu specjalnego". Taka rejestracja pojazdów nie przesądza o możliwości jego uprzywilejowania w ruchu drogowym, gdyż zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, uprzywilejowanie pojazdu musi pozostawać związku z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. Decydujące znaczenie ma używanie tego pojazdu w akcjach związanych z bezpośrednim ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, a nie sposób jego przeznaczenia przyjęty w karcie rejestracyjnej pojazdu. Organ udzielający zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu nie jest organem rejestracyjnym i nie jest związany zapisami dokonanymi w karcie rejestracyjnej pojazdu - tym bardziej, że transport sanitarny może być wykonany pojazdami, które nie są uprzywilejowane w ruchu drogowym.

Na podstawie materiału dowodowego stwierdzić należy, że nie zachodzi okoliczność, która dawałby podstawę do wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu samochodowego marki Fiat Punto, nr rej. [...]. Nie można stwierdzić, iż pojazd ten jest używany w akcjach związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności używanie to nie ma cech stałości i bezpośredniości w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Jedyną przesłanką do uprzywilejowania w ruchu drogowym pojazdu jest jego rzeczywisty udział w bezpośrednim ratowaniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Strona 2/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych