Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania w części i odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym
Uzasadnienie strona 8/8

W konsekwencji, dostrzegając powyższe Sąd stwierdza, iż okoliczności przywołane jako uzasadnienie kolejnego wniosku skarżącego o wydanie zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym były przedmiotem analizy we wcześniejszym postępowaniu administracyjnym i świadczą o tożsamości tych spraw. Tożsamość osoby, podstawy prawnej i okoliczności przedstawionych przez skarżącego są tu - zdaniem Sądu - bezsporne. Dlatego też Sąd podziela stanowisko organu zawarte w zaskarżonej decyzji. Wobec tożsamości sprawy niniejszej ze sprawą zakończoną decyzją ostateczną.

Z tych względów organ administracji nie mógł merytorycznie załatwić tej części żądania skarżącego z [...] grudnia 2012r. Postępując odmiennie dopuściłby się wydania orzeczenia dotkniętego wadą nieważności. Zasadne w tej sytuacji było zastosowanie przez organ art. 105 § 1 k.p.a. Wskazany przepis został w ocenie Sądu prawidłowo zastosowany w zaistniałym w sprawie stanie faktycznym, a obie decyzje wydane w kontrolowanym postępowaniu zawierają uzasadnienia spełniające wymogi określone w art. 107 § 3 k.p.a. Sąd nie dopatrzył się też innych uchybień ze strony organu, w tym dotyczących naruszenia art. 7, czy art. 77 § 1 k.p.a. Sprawa została przeanalizowana w stopniu wystarczającym do wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia postępowania.

Konkludując, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopatrzył się uchybień w postępowaniu i rozstrzygnięciach organu, które mogłyby doprowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji i z powyższych względów na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.

Strona 8/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych