VII SA/Wa 1264/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-07

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska, , Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska, Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.), Protokolant ref. staż. Anna Dmowska-Paczuska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2012 r. znak [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] lutego 2012 r., znak; [...].TK Starosta [...], działając na podstawie art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. ze zm.), na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w [...] z dnia 04 października 2011 r o sprawdzenie kwalifikacji zatrzymał R. F. prawo jazdy kategorii A,B,C,E nr [...], nr druku B [...] wydane w dniu [...] sierpnia 2000r przez Urząd Gminy i Miasta [...].

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że Komendant Wojewódzki Policji w [...] wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami objętymi prawem jazdy kat. A,B,C,E wobec R. F., który w okresie jednego roku licząc od 28 września 2009 dopuścił się wielokrotnego naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przekraczając liczbę 24 punktów. Ponieważ kierowca łamiący przepisy ruchu drogowego stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego oraz innych uczestników dlatego po przekroczeniu limitu punktów karnych powinien być natychmiast z niego wyeliminowany.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], po rozpatrzeniu odwołania R. F., decyzją z dnia [...] kwietnia 2012 r" znak: [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

Ponownie rozpatrując sprawę Kolegium wskazało, że materialnoprawną podstawą wydanej decyzji jest przepis art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2007r Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa o ruchu drogowym kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1. Z kolei organem prowadzącym ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i przypisanych punktów karnych jest policja.

R. F. w okresie od 28 września 2009 r. do 25 stycznia 2010 r. wielokrotnie naruszył przepisy ruchu drogowego, co skutkowało zainkasowaniem: 9 punktów w dniu 28 września 2009 r. (już po uwzględnieniu 6 pkt. za odbyte szkolenie), 6 punktów w dniu 8 listopada 2009 r., 10 punktów w dniu 25 stycznia 2010 r.

Organ podkreślił, że liczenie punktów karnych w zamkniętym cyklu 1 roku kalendarzowego jest błędne i pozostaje w sprzeczności z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz.1998 ze zm.).

Organ odwoławczy podkreślił, że zgodnie z treścią art. 130 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym kierowca wpisany do ewidencji może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Następnie po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - Komendant Wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów. Jednakże odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów karnych wobec osoby, która jeszcze przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24, gdyż osoba taka musi przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] podkreśliło, że organem właściwym do zmniejszenia liczby punktów karnych jest policja, która prowadzi ich ewidencję.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
DJUR.PL   Kontakt