Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk, Sędziowie sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.), sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka, Protokolant st. ref. Hubert Dobrowolski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] listopada 2015 r. znak [...] w przedmiocie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6369 Inne o symbolu podstawowym 636
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Uzasadnienie strona 1/9

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia [...] listopada 2015 r., sygn. [...], działając na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. dalej PAPP) oraz stosownie do ; przepisu art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej k.p.a.), po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] sierpnia 2011 r. sygn. [...], cofającą Stowarzyszeniu [...] (zwaną dalej również "Stowarzyszeniem") zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.

Z akt sprawy wynikało, że Minister Kultury i Sztuki decyzją z dnia [...] lutego 1995 r. znak [...] udzielił Stowarzyszeniu P[...] ezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa. Stowarzyszenie prowadziło zatem działalność jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi od roku 1995.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r., sygn. [...], cofnął Stowarzyszeniu [...] zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w całości. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w wyniku przeprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontroli wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi w latach 2007-2008 ujawniony został szereg nieprawidłowości w zakresie sprawowania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Dotyczyły one przede wszystkim nieprawidłowego informowania poszkodowanych o prowadzonych w ich imieniu sprawach, nieprawidłowości w zakresie repartycji odszkodowań i pobieranych prowizji, przekazywania niepobranych należności na cele statutowe Stowarzyszenia, a także nieprzechowywania pełnej dokumentacji związanej z należnościami.

Pomimo wystosowania przez Ministra zaleceń pokontrolnych Stowarzyszenie wprowadziło jedynie część rekomendowanych zmian, głównie w zakresie współpracy z agencjami, a także zmian regulaminu. Powyższe stało się podstawą do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych na wskazanych w zezwoleniu polach eksploatacji.

W decyzji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego orzekając jako organ I instancji wskazał na trzy rodzaje nieprawidłowości, których wystąpienie w Stowarzyszeniu [...] zostało potwierdzone w toku postępowania i które to nieprawidłowości uzasadniły cofnięcie zezwolenia stosownie do art. 104 ust. 5 pkt 1 PAPP tj. niski poziom inkasa i repartycji, wysokie koszty funkcjonowania Stowarzyszenia oraz nieprawidłowości w zakresie sposobu dokonywania repartycji.

W zakresie inkasa organ uznał, że jest ono na niskim poziomie, łączna kwota pobranych należności w roku 2007 i 2008 wyniosła 415 029,33 PLN. Kwota inkasa w 2009 r. wyniosła 410 529,90 PLN, zaś w roku 2010 - 434 587,65 PLN. Pomimo zatem wzrostu zainkasowanych należności nadal nie można było uznać, że Stowarzyszenie [...] prowadzi aktywną i szeroko zakrojoną działalność w tym zakresie.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6369 Inne o symbolu podstawowym 636
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego