Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia kary oraz odsetek za zwłokę z tytułu nielegalnego użytkowania budynku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Mariola Kowalska (spr.), , Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły, Sędzia WSA Ewa Machlejd, , Protokolant ref. Piotr Czyżewski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi I. O. i J. O. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] września 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kary oraz odsetek za zwłokę z tytułu nielegalnego użytkowania budynku oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/9

Minister Finansów decyzją z dnia [...] września 2014 r., znak: [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - dalej jako: k.p.a., oraz art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) - dalej jako: o.p., w związku z art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), po rozpatrzeniu odwołania I. O. i J. O. - utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...].

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] postanowieniem z dnia [...] lipca 2007 r. znak: [...] wymierzył I. O. i J. O. karę w wysokości 75.000 zł z tytułu nielegalnego użytkowania rozbudowanej części budynku usługowego - serwis urządzeń medycznych (I etap) na terenie działki nr ew. [...] przy ul. [...] we wsi [...], gm. [...].[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] utrzymał powyższe postanowienie w mocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 lipca 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 900/09, oddalił skargę na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2008 r., zaś Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt II OSK 1814/09, oddalił skargę kasacyjną w tej sprawie.

Pismem z dnia [...] lutego 2013 r. I. O. i J. O. zwrócili się do Wojewody [...] z wnioskiem o częściowe umorzenie należności, umorzenie odsetek oraz zatrzymanie naliczania odsetek od dnia wniesienia wniosku.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] Wojewoda [...] odmówił umorzenia w części bądź w całości wymierzonej kary. Minister Finansów decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. znak: [...] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] odmówił umorzenia w części kary.

Od powyższej decyzji odwołanie wnieśli I. O. i J. O., wnosząc o: uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie o umorzeniu należności głównej w części, tj. o kwotę 25.000 zł do kwoty 50.000 zł, umorzenie odsetek od wymierzonej kary, zatrzymanie naliczania odsetek, ewentualnie o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Decyzją z dnia [...] marca 2014 r. znak: [...] Minister Finansów uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] odmówił umorzenia w części wymierzonej kary oraz odmówił umorzenia w całości odsetek za zwłokę.

Od powyższej decyzji I. O. i J. O. złożyli odwołanie, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie należności głównej w części, tj. o kwotę 25.000 zł oraz umorzenie w całości pozostałych do zapłaty odsetek za zwłokę, względnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Strona 1/9