Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zbycie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska (spr.), , Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Sędzia WSA Tomasz Stawecki, Protokolant specjalista Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2018 r. sprawy ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zbycie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2017 r., znak: [...], Minister Zdrowia ("Minister") działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., "k.p.a."), w zw. z art. 111a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260, "u.d.l."), po rozpatrzeniu odwołania [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] ("skarżąca") od decyzji Wojewody [...] ("Wojewoda") z dnia [...] października 2016 r., znak: [...] - utrzymał w mocy tę decyzję.

Z akt postępowania administracyjnego wynika, że decyzją z dnia [...] października 2016 r. Wojewoda nałożył na podmiot leczniczy (skarżącą), prowadzący zakład leczniczy [...] w [...] przy ul. [...] karę pieniężną w wysokości 55 878,80 zł za zbycie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew przepisom art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.).

Podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na skarżącą kary pieniężnej za zbycie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew ww. przepisom stało się zawiadomienie przesłane przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15 czerwca 2016 r. informujące o sprzedaży produktów leczniczych do Przychodni Lekarskiej [...]. Do zawiadomienia [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dołączonych zostało 12 faktur, z których wynikało, że skarżąca nabyła do ww. zakładu leczniczego, w okresie od dnia 2 września 2015 r. do dnia 23 marca 2016 r. produkty lecznicze o nazwach: [...], [...] i oraz wyroby medyczne [...] za łączną kwotę 27 939,40 zł.

Zgodnie zaś z art. 87 ust. 5 i 6 Prawa farmaceutycznego produkty lecznicze o nadanej kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2-5, albo środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne objęte refundacją, nabywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą mogą być stosowane wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być zbywane, poza przypadkiem określonym w art. 106 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy. W związku z powyższym, Wydział Kontroli [...] Urzędu Wojewódzkiego w [...] w dniu [...] lipca 2016 r. wszczął postępowanie kontrolne w zakładzie leczniczym, należącym do skarżącej. W wyniku kontroli, po analizie wystawionych faktur VAT, stwierdzono, że zakład leczniczy, w aptece [...], [...], [...] [...], zakupił produkty lecznicze deficytowe na rynku o nazwach: [...], [...] i wyroby medyczne [...]na kwotę 27 939,40 zł., po czym nie spożytkował ich w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach prowadzonej działalności i zgodnie z jej profilem. W ocenie organu pierwszej instancji była to wystarczająca podstawa do uznania, że podmiot działał wbrew przepisom prawa.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Zdrowia