Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu samochodowego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Miron, , Sędzia WSA Tadeusz Nowak, Sędzia WSA Mirosława Pindelska (spr.), Protokolant ref. staż. Julia Murawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2013 r. sprawy ze skargi [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa w W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu samochodowego. skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych
Uzasadnienie strona 1/6

Minister Spraw Wewnętrznych decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. Nr [...], znak: [...] na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zwanej dalej kpa , po rozpatrzeniu wniosku "[...]" Sp. z o. o. Spółki Komandytowej z siedzibą w [...] z dnia 6 marca 2012 r. , uzupełnionego pismami z dnia 6 marca 2012 r. , z dnia 20 marca 2012 r. oraz z dnia 10 kwietnia 2012 r.

- odmówił zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów marki:

- Volkswagen Transporter, nr rej. [...], nr nadwozia

[...],

- Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], nr nadwozia [...],

- Mercedes - Benz Vito, nr rej. [...], nr nadwozia [...],

- Ford Galaxy, nr rej. [...], nr nadwozia [...].

Postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie miało następujący przebieg.

Wnioskiem z dnia 6 marca 2012 r. uzupełnionym pismami z dnia 6 marca 2012 r. i z dnia 20 marca 2012 r. oraz z dnia 10 kwietnia 2012 r. "[...]" Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie zwróciła się o wydanie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym ww. samochodów. Spółka podniosła, że posiada dwie umowy: kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej oraz umowę ze Szpitalem Klinicznym [...] w W. na usługi transportu sanitarnego. Zaznaczyła, że w ramach umowy zawartej ze Szpitalem Klinicznym [...] Spółka zobowiązała się oddać do dyspozycji szpitala co najmniej pięć pojazdów sanitarnych. Pojazdy przeznaczone do realizacji ww. umowy wykonują między innymi transport krwi. Spółka podała, że od czasu wydania decyzji zezwalających na uprzywilejowanie w ruchu drogowym ośmiu pojazdów wzrosła ilość transportów wykonywanych przez Spółkę. Dodała, że przesłanką do zwiększenia liczby pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym jest również awaryjność karetek.

W toku postępowania wyjaśniającego organ poinformował wnioskodawcę o swoich wątpliwościach co do zasadności uprzywilejowania w ruchu drogowym kolejnych czterech pojazdów.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2012 r. organ zwrócił się Szpitala Klinicznego [...] w W., na rzecz którego wnioskodawca świadczy usługi transportu sanitarnego z prośbą o wyjaśnienie, czy do prawidłowej realizacji zadań wynikających z zawartych umów niezbędne jest korzystanie z pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. W szczególności poproszono o udzielenie informacji iloma pojazdami wykonywane są usługi oraz w jakich konkretnie sytuacjach wykorzystywane są pojazdy wnioskodawcy i ile razy były używane jako uprzywilejowane w ruchu drogowym.

Kolejnym pismem z dnia 19 kwietnia 2012 r. zwrócono się również do Narodowego Funduszu Zdrowia [...] Oddziału Wojewódzkiego w W. z prośbą o udzielenie informacji, czy do prawidłowej realizacji zadań wynikających z realizacji umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej niezbędne jest korzystanie z pojazdów, uprzywilejowanych w ruchu drogowym.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych