Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu samochodowego.
Uzasadnienie strona 2/6

W odpowiedzi na pisma organu strona poinformowała, że nie jest w stanie udzielić informacji odnośnie ilości wykonanych transportów z wykorzystaniem pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym, albowiem nie prowadzi takiej statystyki. Zaznaczyła, że do transportów wykonywanych przez wnioskodawcę zaliczyć należy między innymi transport krwi, transport osób ciężko poszkodowanych w wypadku, transport pacjentów wymagających natychmiastowe; hospitalizacji, transport organów przeznaczonych do transplantacji czy transport pacjentów po udarze. Narodowy Fundusz Zdrowia [...] Oddział Wojewódzki w [...] pismem z dnia 10 maja 2012 r. poinformował, że ubieganie się przez wnioskodawcę o zezwolenie na uprzywilejowanie w ruchu drogowym ambulansów służących do realizacji transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej nie znajduje uzasadnienia.

Pismem z dnia 7 maja 2012 r. oraz pismem z dnia 12 czerwca 2012 r. Szpital Kliniczny [...] poparł starania wnioskodawcy o uprzywilejowanie w ruchu drogowym wnioskowanych pojazdów. Szpital poinformował, że do realizacji umowy Spółka zobowiązała się do oddania do wyłącznej dyspozycji co najmniej pięć pojazdów. Szpital zaznaczył, że w praktyce dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów wymagane jest posiadanie przez wnioskodawcę większej ilości pojazdów uprzywilejowanych. Wskazał, iż w trakcie przewożenia pacjentów do domu pogorszeniu może ulec ich stan zdrowia. Sytuacje takie mają głównie miejsce w przypadku transportu transplantacyjnych, przewozu pacjentów dializowanych. Szpital poinformował, że w bieżącym roku do 30 maja 201 r. zostało wykonanych pięćdziesiąt dziewięć transportów transplantacyjnych.

W tych okolicznościach organ wskazał, że art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, stanowi o wyjątkach od ogólnych zasad poruszania się po drogach. Zgodnie z tym przepisem zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych może być udzielone jedynie jednostkom, których pojazdy, proponowane do uprzywilejowania w ruchu drogowym, będą używane w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

W ramach swojej działalności wnioskodawca zawarł umowę ze Szpitalem Klinicznym [...] z siedzibą w W. na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia [...] Oddziałem Wojewódzkim w W. na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Nie każdy jednak transport sanitarny związany jest z koniecznością korzystania z pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Podał, że strona z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych występuje po raz kolejny.

Minister Spraw Wewnętrznych podkreślił, że z zgromadzonych dokumentów nie wynika, że pojazdy proponowane do uprzywilejowania w ruchu drogowym wykorzystywane są stale w akcjach związanych z bezpośrednim ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Organ wskazał, że obecnie w dyspozycji wnioskodawcy jest osiem pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym.

Organ uwzględniając charakter i liczbę zawartych umów (jedna umowa zawarta ze Szpitalem Klinicznym [...] z siedzibą w W. ) uznał, że jest to liczba wystarczająca do realizacji transportów związanych z bezpośrednim ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Stwierdził również, że liczba wykonanych transportów transplantacyjnych z użyciem pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym pozwala na stwierdzenie, że osiem pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym pozwoli w pełni na realizację zadań związanych z bezpośrednim ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

Strona 2/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych