Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Konserwatora Zabytków I. stwierdza przewlekłość postępowania; II. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od [...] Konserwatora Zabytków na rzecz skarżącego M. S. kwotę 100 zł (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Jarecka (spr.), Sędzia WSA Ewa Machlejd, Sędzia WSA Bogusław Cieśla, Protokolant specjalista Katarzyna Ławnik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2014 r. sprawy ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Konserwatora Zabytków I. stwierdza przewlekłość postępowania; II. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od [...] Konserwatora Zabytków na rzecz skarżącego M. S. kwotę 100 zł (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia [...] czerwca 2014 r. M. S. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Konserwatora Zabytków.

Skarżący zarzucając organowi naruszenie art. 9, art. 12 § 1 oraz art. 35 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), dalej: "kpa" wniósł o zobowiązanie organu do ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie oraz do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie, jak również podjęcia kroków mających na celu zapobieżenie naruszeniu prawa w przyszłości, wniósł o stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skarżący obszernie opisał dotychczasowy przebieg postępowania, wskazując, że postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr [...],[...] , obręb [...] w [...] w granicach strefy ochrony konserwatorskiej "[...]" zostało wszczęte [...] września 2010 r. z wniosku [...] Sp z o.o. z udziałem Skarżącego jako strony postępowania. Na skutek błędnych decyzji organu I -ej i II -ej instancji sprawa została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Po wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny wydanym 26 czerwca 2013 r. sygn. akt II OSK 2736/12, akta sprawy zostały przesłane organowi w dniu [...] listopada 2013 r., a decyzja w sprawie została wydana przez organ po upływie ponad sześciu miesięcy w dniu [...] maja 2014 r. Zdaniem skarżącego, w tym czasie organ podejmował działania, które w żadnej mierze nie wynikały z orzeczeń WSA i NSA i nie miały żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że działania podejmowane w trakcie postępowania były niezbędne dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy i polegały na uzupełnieniu materiału dowodowego oraz uzyskaniu opinii od Narodowego Instytutu Dziedzictwa i od Biura Prawnego Urzędu [...], a wynikające z nich opóźnienia w rozpatrzeniu sprawy były komunikowane skarżącemu. Jednocześnie organ wskazał, że postępowanie zostało zakończone decyzją z dnia [...] maja 2014 r., a skarżący wniósł od niej odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r., poz. 270, ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. sądy administracyjne zostały powołane do rozpoznawania skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a powołanego paragrafu.

Skarga, co do istoty zasługuje na uwzględnienie, albowiem postępowaniu prowadzonemu przez [...] Konserwatora Zabytów należy postawić zarzut, iż było prowadzone przewlekle.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne