Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda, Sędziowie Sędzia WSA Marek Wroczyński /sprawozdawca/, Asesor WSA Artur Kot, Protokolant Michał Sikorski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2008 r. sprawy ze skargi E.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta R. z dnia [...] nr [...]; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...], znak [...] Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. ( działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia), biorąc za podstawę art.2, art.7, art. 8, art.9, art.10, art.10a, art.17 ust.1, art.18 ust.2, ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej ( DZ.U. z 2005 roku, nr 86, poz. 732 ze zmianami), dalej jako ustawa oraz na podstawie art. 104, art.108, art. 163 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( DZ.U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 ze zmianami), dalej jako k.p.a., zmienił decyzję ostateczną Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z dnia [...], znak [...] w sprawie zaliczki alimentacyjnej i odmówił przyznania zaliczki alimentacyjnej na rzecz P.W. od dnia 1 stycznia 2006 roku.

W uzasadnieniu decyzji organ I Instancji podnosił, że decyzją z dnia

[...] została przyznana zaliczka alimentacyjna na rzecz P.W. W trakcie realizacji decyzji przyznającej zaliczkę alimentacyjną strona złożyła oświadczenie, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z ojcem D.M.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywanej przez osobę samotną, a także osobie uczącej się w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Organ podnosił, że art. 3 ust. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, iż osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Od miesiąca stycznia 2006 roku E.W. wychowuje syna P.

i córkę D.M. z jej ojcem. Z tego względu zgodnie z art. 3 ust. 17a wyżej cytowanej ustawy, nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko.

Odwołanie od decyzji organu I Instancji wniosła E.W., podnosząc, iż jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Nadto mieszka sama z dwójką małoletnich dzieci, a w utrzymaniu pomaga jej matka M.W. Podnosiła, że z konkubentem D.M. nie mieszka i ich kontakt ogranicza się do spotkań przy okazji odwiedzin córki.

Decyzją z dnia [...], znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. biorąc za podstawę art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., po rozpatrzeniu odwołania E.W. od decyzji organu I Instancji - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Organ odwoławczy uzasadniając swoje stanowisko podnosił, że E.W.

w dniu 6 stycznia 2006 roku urodziła córkę D.M. i zgodnie ze złożonym w dniu 31 stycznia 2006 roku oświadczeniem prowadzi wspólne gospodarstwo z ojcem dziecka.

Z tego względu w ocenie organu odwoławczego, taka zmiana sytuacji rodzinnej powoduje, że utraciła ona status osoby samotnie wychowującej dziecko, a zatem nie spełnia ona przesłanek z art.3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2006 roku.

Nadto organ odwoławczy podnosił, że podstawą do zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej przez organ I Instancji miała umocowanie w art.32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym organ bez zgody strony może zmienić lub uchylić decyzję ostateczną na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia, jeśli sytuacja rodzinna lub dochodowa uległa zmianie, a zmiana ta miała wpływ na prawo do świadczeń.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze