Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak, Sędziowie Sędzia WSA Marek Wroczyński, Sędzia WSA Leszek Kobylski (sprawozdawca), Protokolant Starszy referent Magdalena Krawczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi Gminy W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] stycznia 2018 r. znak: [...] Główny Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: "organ odwoławczy" lub "GIOŚ") działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. dalej: "k.p.a.") oraz art. 9z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 r. poz. 1289 dalej: "u.u.c.p.g.") po rozpatrzeniu odwołania Gminy W. (dalej: "skarżąca") od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: "organ I instancji") z dnia [...] listopada 2016 r. znak: [...] orzekł o: uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i na podstawie art. 9zb ust. 2 w związku z art. 9z ust. 1 u.u.c.p.g. wymierzył Gminie W. administracyjną karę pieniężną za nieterminowe przekazanie "Sprawozdania Burmistrza Gminy W. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok" w części dotyczącej rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w wysokości [...] zł.

U podstaw podjętego w tej sprawie rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia.

Pismem z dnia [...] października 2016 r., znak: [...] [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 k.p.a., wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wymierzenia skarżącej administracyjnej kary pieniężnej w trybie art. 9z ust. 1 u.u.c.p.g. Organ I instancji ustalił bowiem, że roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. zostało przekazane [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w dniu [...] kwietnia 2016 r. (zgodnie z datą nadania w placówce pocztowej), natomiast Marszałkowi Województwa [...] sprawozdanie zostało przekazane w dniu [...] maja 2016 r. (zgodnie z datą nadania w placówce pocztowej).

Następnie pismem z dnia [...] listopada 2016 r. skarżąca wskazała, iż z dniem

1 stycznia 2014 r. gospodarkę odpadami Gminy W. przejął Międzygminny Związek "[...]".

Decyzją z dnia [...] listopada 2016 r. znak: [...], wydaną na podstawie przepisów art. 9zb ust. 2 w związku z art. 9z ust. 1 u.u.c.p.g. organ I instancji wymierzył Gminie W., administracyjną karę pieniężną w wysokości [...] zł za nieterminowe przekazanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, o których mowa w art. 9q u.u.c.p.g.

Pismem z dnia [...] grudnia 2016 r. Strona odwołała się od ww. decyzji, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania w sprawie. W uzasadnieniu Strona zarzuciła zaskarżonej decyzji brak wzięcia pod uwagę istotnych dla orzekania okoliczności dotyczących tego, kto powinien składać sprawozdanie w związku z przejęciem zadań Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny "[...]".

Rozpatrując odwołanie skarżącej, organ odwoławczy w uzasadnieniu wskazanej na wstępie niniejszego uzasadnienia decyzji z dnia [...] stycznia 2018 r. wyjaśnił, iż stosownie do art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 935), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., GIOŚ zobligowany jest do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na podstawie dotychczasowych przepisów k.p.a. Stwierdził, iż w orzeczeniu zaskarżonej decyzji organ I instancji nie doprecyzował, że kara administracyjna została nałożona w części dotyczącej rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy, co zostało opisane w uzasadnieniu decyzji organu I instancji. Dlatego też organ II instancji uznał, że sentencja decyzji powinna wskazywać jednoznacznie, jakie jest rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, a także za jakie konkretnie naruszenie kara administracyjna została na Stronę nałożona.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska