Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kobylski (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Renata Nawrot, Sędzia WSA Iwona Owsińska - Gwiazda, Protokolant specjalista Michał Syta, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi [...] sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...]; 2) zasądza od Ministra Energii na rzecz skarżącej [...] sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w [...] kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/11

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga na decyzję Ministra Energii Nr [...] z dnia [...] lipca 2018r. którą ww. organ po rozpatrzeniu odwołania Spółki [...] Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w [...] od decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z dnia [...] kwietnia 2018r. nr [...]o umorzeniu w całości postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej - orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

Do wydania niniejszej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2017 r. Spółka [...] Sp. z o.o. Sp. k. ([...]), dalej: "Spółka" lub "Skarżąca", wystąpiła do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, dalej: "Prezes Agencji", o udzielenie interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej w trybie art. 10 u.s.d.g. i przedstawiła następujący stan faktyczny.

Spółka wykonuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na produkcji w składzie podatkowym wyrobów z wykorzystaniem m.in. olejów opałowych ciężkich zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 62. Powyższe oleje opałowe ciężkie są wykorzystywane jako półprodukty do wyrobu końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo posiada następujące parametry fizykochemiczne:

1) gęstość zawsze niższą niż 0,9 kg/I;

2) lepkość kinematyczną zawsze niższą niż 10 cSt w temperaturze 80°C;

3) zawartość siarki poniżej 1 %.

Spółka wskazała, że nabywa powyższe półprodukty z innych krajów UE i dokonuje ich przywozu na terytorium RP w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do składu podatkowego, gdzie wykorzystywane są do produkcji preparatów smarowych niebędących paliwami w rozumieniu ustawy o zapasach. W związku z powyższym Spółka zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w opisanym powyżej stanie faktycznym będzie zobowiązana do wnoszenia opłaty zapasowej określonej w art. 21b ustawy o zapasach.

W przebiegu postępowania organy wydały decyzję, tj. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych z dnia [...] lutego 2017r. Nr [...] w której stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Ww. decyzja, po rozpatrzeniu odwołania strony, została decyzją Ministra Energii z dnia [...] września 2017r. nr [...] uchylona i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes Agencji decyzją z dnia [...] października 2017 r. nr [...] ponownie uznał, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Po rozpatrzeniu odwołania strony od tej decyzji , Minister Energii decyzją z dnia

[...] marca 2018 r. działając na podstawie art. 138 § 2 w zw. z art. 127 § 2 k.p.a. uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Agencji z dnia [...] października 2017 r. nr [...], i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując, iż zaskarżona decyzja obarczona jest wadą wewnętrznej sprzeczności, która powoduje, że sprawa nie została w sposób jednoznaczny merytorycznie rozstrzygnięta. Powyższe uniemożliwia organowi odwoławczemu prawidłowe wykonanie kontroli instancyjnej oraz konwalidacji zaskarżonej decyzji poprzez jej uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii