Sprawa ze skargi na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Madej, Sędziowie WSA Wojciech Organiściak, Teresa Randak (spr.), Protokolant Marek Mikuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2012 r. sprawy ze skargi K.R. na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/5

Postanowieniem z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej w K. działając na podstawie art. 34 § 2 i art. 17 § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z póżn. zm.) oddalił zażalenie K.R. na postanowienie organu I instancji z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie oddalenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Uzasadniając rozstrzygnięcie, wskazano, że należności z tytułu opat abonamentu rtv są należnościami publicznoprawnymi, analogicznymi do obciążeń podatkowych. Za przyjęciem takiego charakteru opłat abonamentowych przemawia regulacja art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.), w myśl którego do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym oraz, że w przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Abonament radiowo-telewizyjny jest więc przymusowym bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, rodzajem daniny publicznej, którą od pozostałych danin odróżnia jedynie celowy charakter. W związku z powyższym, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zaległości z tego tytułu przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Stanowisko takie prezentuje Departament Prawny Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który w kwestii przedawnienia roszczeń z tytułu abonamentu rtv przyjmuje, że do zaległości powstałych przez dniem 16 czerwca 2005 r. w zakresie naliczania odsetek ustawowych od tych zaległości powinny być stosowane przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z dn. 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.), a w zakresie terminu przedawnienia zaległości - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz.93 z póź. zm.). Natomiast do zaległości powstałych od dnia 16 czerwca 2005 roku (dnia wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o opłatach abonamentowych) do przedmiotowej kwestii zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), co wynika z ustawy o opłatach abonamentowych.

Reasumując, Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej, uznał, że dochodzenie przez Pocztę Polską S.A. należności z tytułu zaległych opłat abonamentu TV za okres od stycznia 2006 roku do maja 2011 r., objętych tytułem wykonawczym nr [...] z dnia [...] w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa jest możliwe, tym samym zażalenie zobowiązanego uznał za niezasadne.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, K.R. zarzucił w/w postanowieniu, naruszenie:

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne