Sprawa ze skargi na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych.
Uzasadnienie strona 2/5

1) przepisów Ordynacji podatkowej,

2) przepisów 7,8 i 9 kpa oraz dokonanie niewłaściwej interpretacji art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych.

W uzasadnieniu skargi, podnosząc niezasadność i niesłuszność postanowienia, zwrócono przede wszystkim uwagę na fakt, że należności z tytułu abonamentu telewizyjnego są należnościami okresowymi i jako takie przedawniają się - na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego - z upływem trzech lat. Poczta Polska S.A. niesłusznie traktuje te należności jako należności podatkowe i stosuje do nich pięcioletni termin przedawnienia. Jak zauważył skarżący, wprawdzie art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych mówi, że od opłat abonamentowych naliczane są odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych lecz ustawa nie zrównuje ich z należnościami podatkowymi i dlatego też brak jest podstaw prawnych do stosowania pięcioletniego terminu przedawnienia. Ponadto Poczta Polska S.A. - w ocenie skarżącego - swoim postępowaniem narusza podstawowe przepisy kpa ponieważ przesyła bez zawiadomienia zainteresowanego (strony) tytuł egzekucyjny za powstałe należności z tytułu opłat za abonament radiowo - telewizyjny do urzędów skarbowych, zajmuje konta bankowe - bez wcześniejszego wydania decyzji w tym zakresie i poinformowania o wystawieniu tytułu zainteresowanej strony.

Zdaniem skarżącego, z tego też powodu, wszystkie postanowienia i tytuły wykonawcze winny zostać uchylone, a Poczta Polska powinna wszcząć na nowo postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami kpa i przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej, w odpowiedzi na skargę, wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu objętego skargą postanowienia. Wniósł ponadto o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem postanowienie będące przedmiotem kontroli, nie narusza przepisów prawa.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) "Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej". "Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej" (art. 1 § 2 cyt. ustawy).

Stwierdzenie zatem, iż zaskarżona decyzja lub postanowienie zostało wydane z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, innym naruszeniem przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy; obliguje Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji/postanowienia (art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ).

Strona 2/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne