Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Kierejczyk (spr.), Sędziowie NSA Kazimierz Jarząbek, Małgorzata Korycińska, Protokolant Aleksandra Macewicz, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2005 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej H. M. i M. M. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "H." Spółki Jawnej z siedzibą w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt VI SA/Wa 742/04 w sprawie ze skargi H. M. i M. M. - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "H." Spółki Jawnej z siedzibą w M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 25 maja 2004 r. sygn. VI SA/Wa 742/04 odrzucił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "H." H. i M. M. spółki jawnej z siedzibą w M. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2004 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] w części dotyczącej następujących towarów: grzechotki, klocki, lalki, modele pojazdów, piłki, zestawy do zabawy w piasku.

Z motywów rozstrzygnięcia wynika, że w dniu 15 kwietnia 2004 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP skargę na decyzję tego organu z dnia [...] marca 2004 r. znak: [...] utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Patentowego RP Zespołu Badań Znaków Towarowych z dnia [...] listopada 2002 r. znak: [...] odmawiającą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] zgłoszony dnia 14 kwietnia 1999 r. przez skarżącą pod numerem Z-200554 w części dotyczącej następujących towarów: grzechotki, klocki, lalki, modele pojazdów, piłki, zestawy do zabawy w piasku.

Urząd Patentowy RP w dniu 6 maja 2004 r. w trybie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) przekazał skargę Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika, iż doręczono ją pełnomocnikowi skarżącej dnia 12 marca 2004 r. W myśl art. 53 § 1 wyżej cyt. ustawy, skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W związku z powyższym termin na wniesienie skargi przez pełnomocnika skarżącej upłynął dnia 13 kwietnia 2004 r. Z uwagi na fakt, że pełnomocnik skarżącej złożył skargę osobiście w Urzędzie Patentowym RP dnia 15 kwietnia 2004 r., jednakże po upływie wskazanego wyżej terminu, Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę odrzucił.

Powyższe postanowienie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe spółka jawna "H." - H. i M. M. zaskarżyli skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W kasacji pełnomocnik strony, rzecznik patentowy P. G. podał, że okoliczność przekroczenia terminu do wniesienia skargi spowodowana została jego nagłą niedyspozycją zdrowotną. W dniu 12 kwietnia 2004 r. (ostatniego dnia Świąt Wielkanocy) wystąpił u pełnomocnika silny ból stanu zapalnego dziąsła zęba, z dużą opuchlizną oraz silną gorączką, wobec utrudnionych okoliczności dostępu do lekarza, złożył wizytę w gabinecie stomatologicznym we wtorek dnia 13 kwietnia 2004 r., gdzie poddany został stosownym zabiegom medycznym, z silnym bólem i dużą opuchlizną uniemożliwiającą wszelką komunikację z otoczeniem i po otrzymaniu silnych leków znieczulających powodujących stan śpiączki i półprzytomności otrzymał polecenie od lekarza, wpisane w kartę choroby, by nie opuszczał pomieszczenia mieszkalnego i przebywał w stałej temperaturze, stosował leki i kompresy tak, by w następnym dniu tj. 14 kwietnia 2004 r. mógł być poddany operacji chirurgicznej przecięcia ropnia około zębowego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP