Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w części dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego Nr 330/98
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Hanna Rybińska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [...]. w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2004 r. sygn. akt II SA 1399/03 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2004r. Sygn. akt 6 II SA 1399/03 w sprawie ze skargi [...]. w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w części dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego Nr 330/98 postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. U Z A S A D N I E N I E Postanowienie z dnia 8 października 2004 r., którym odrzucono skargę kasacyjną od wyroku z dnia 20 lipca 2004 r., wydał ten sam sędzia, który był sprawozdawcą w sprawie, w której wydano zaskarżony wyrok. Natomiast zgodnie z treścią art. 18 § 1 pkt 6 u.p.s.a., sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach, w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. W tej sytuacji, z mocy art. 197 i w nawiązaniu do art. 183 § 2 pkt 4 u.p.s.a. należało uznać nieważność zaskarżonego postanowienia, bowiem przy rozpoznaniu sprawy dotyczącej kasacji brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy. Stosowanie przez WSA § 57 pkt 2 regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646 z 2003 r.) musi zatem uwzględniać regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne postępowanie
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 31 stycznia 2005 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Sędzia NSA Hanna Rybińska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2005 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [...] w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2004 r. sygn. akt II SA 1399/03 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2004r. Sygn. akt 6 II SA 1399/03 w sprawie ze skargi [...]. w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w części dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego Nr 330/98 postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

U Z A S A D N I E N I E

Postanowienie z dnia 8 października 2004 r., którym odrzucono skargę kasacyjną od wyroku z dnia 20 lipca 2004 r., wydał ten sam sędzia, który był sprawozdawcą w sprawie, w której wydano zaskarżony wyrok. Natomiast zgodnie z treścią art. 18 § 1 pkt 6 u.p.s.a., sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach, w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. W tej sytuacji, z mocy art. 197 i w nawiązaniu do art. 183 § 2 pkt 4 u.p.s.a. należało uznać nieważność zaskarżonego postanowienia, bowiem przy rozpoznaniu sprawy dotyczącej kasacji brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy.

Stosowanie przez WSA § 57 pkt 2 regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646 z 2003 r.) musi zatem uwzględniać regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne postępowanie
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury