Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Uzasadnienie strona 3/3

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący nie przedstawili argumentacji, że w tej sprawie występuje wyjątkowy przypadek w rozumieniu art. 285a § 2 P.p.s.a. Skoro skarżący nie zgadzali się z wydanym orzeczeniem, to mieli możliwość wniesienia skargi kasacyjnej celem dokonania przez Naczelny Sąd Administracyjny kontroli zaskarżonego wyroku w ramach podniesionych zarzutów. Stanowisko skarżących przedstawione w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku (że upłynął ustawowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej), w żadnej mierze nie wyczerpuje przesłanki wykazania wyjątkowego przypadku uzasadniającego jej wniesienie. Pogląd skarżących jest jedynie subiektywnym przekonaniem stron (i ich profesjonalnego pełnomocnika) o zasadności podejmowanych przez nich - w tej sprawie - działań ale nie znajduje podstaw prawnych.

Podkreślić należy, iż skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku nie może zastępować skargi kasacyjnej, a ewentualny brak skuteczności jej wniesienia czy też w ogóle brak jej wniesienia nie może być konwalidowany poprzez instytucję, która uregulowana została z Dziale VIIa ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie jest odrębnym środkiem zaskarżenia orzeczenia, lecz stanowi instytucję nadzwyczajną. Nie może być zatem w żadnym przypadku traktowana jako alternatywa dla środków odwoławczych, takich jak np. skarga kasacyjna, czy skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz 2011 r., red. R. Hauser, M. Wierzbowski, str. 917). Skarżący nie wskazał żadnych przyczyn usprawiedliwiających niewykorzystanie środka zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej. Jeszcze raz podkreślić należy, że skarżący przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 725/17 przez cały tok postępowania reprezentowani byli przez profesjonalnego pełnomocnika.

Mając powyższe względy na uwadze należy przyjąć, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 285h § 2 w związku z art. 285e § 1 pkt 5 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego