Skarga S.F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 127/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędzia NSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi S.F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 127/17 w sprawie ze skargi S.F. na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

S.F. pismem z dnia 23 grudnia 2017 r. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie z jego skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zarzucając Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu naruszenie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie wniósł o wymierzenie Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnemu we Wrocławiu stosownej grzywny.

Z akt sprawy wynika, że skarga S.F. z dnia 28 czerwca 2017 r. na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzą na skargę i aktami sprawy wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 17 lipca 2017 r. Zarządzeniem z dnia 18 lipca 2017 r. sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IV SAB/Wr 127/17. Zarządzeniem z tego samego dnia wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Na powyższe zarządzenie S.F. złożył zażalenie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 29 września 2017 r., sygn. akt I OZ 1402/17 oddalił zażalenie. W związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pismem z dnia 31 października 2017 r. wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Skarżący wykonał wezwanie Sądu w dniu 22 listopada 2017 r. Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SAB/Wr 127/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę S.F.

Pismem z dnia 23 grudnia 2017 r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosek o przyznanie prawa pomocy. Jednocześnie wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. W uzasadnieniu skargi na przewlekłość wskazał, że Sąd winien rozpoznać skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Sąd nie rozpoznał jego skargi w terminie nakazanym ustawą. Powyższe uzasadnia wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. z 2016 r., poz. 1259 ze zm. - dalej jako "ustawa"). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona.

Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach. Oznacza to, że sprawa wniesiona później nie może być rozpoznana (nie można wyznaczyć terminu rozprawy lub posiedzenia niejawnego) przed rozpoznaniem spraw, które zostały wniesione do sądu wcześniej. Dotyczy to również spraw podlegających szybszemu rozpoznaniu. To znaczy, że nawet jeżeli wpływa do Sądu sprawa podlegająca - ze względu na jej przedmiot - szybszemu wyznaczeniu, to i tak nie może ona zostać wyznaczona przed innymi sprawami podlegającymi rozpoznaniu poza kolejnością, które wpłynęły do sądu wcześniej. W każdej sprawie, niezależnie od jej przedmiotu, to liczba spraw wpływających do Sądu jest przyczyną oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy lub posiedzenia niejawnego w trybie uproszczonym .

Z uwagi na powyższe okoliczności Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu nie można zarzucić, że zwłoka w prowadzeniu postępowania przez ten Sąd była nieuzasadniona i że nastąpiła przewlekłość postępowania. Nadto zauważyć należy, że w niniejszej sprawie skarżący złożył zażalenie na zarządzenie wzywające go do uiszczenia wpisu. Sąd I instancji zobowiązany był zatem w pierwszej kolejności do przekazania zażalenia do rozpatrzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Po zwrocie akt do Sądu I instancji sprawa została niezwłocznie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym i wyrokiem z dnia 13 grudnia 2017 r. Sąd I instancji skargę oddalił. W tych okolicznościach działań Sądu nie można uznać za opieszałe. Skarga na przewlekłość postępowania nie zasługuje zatem na uwzględnienie.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego