Skarga B. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa M. w W. w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów, sygn. akt IV SA/Wa 1299/06
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms, Sędziowie NSA: Jan Kacprzak (sprawozdawca), Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi B. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi B. C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa M. w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów, sygn. akt IV SA/Wa 1299/06 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżąca B. C. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa M. w W. z dnia [...] w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania, wyznaczenia terminu rozprawy oraz domagając się odszkodowania w wysokości 10 000 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie jest niedopuszczalna. Stosownie bowiem do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), zwanej dalej ustawą, skarga taka może być wniesiona w toku postępowania w sprawie. Z akt sprawy wynika, że postępowanie sądowe ze skargi B. C. zostało zakończone prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 1299/06 oddalającym skargę.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego