Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 542/16 ze skargi na decyzję Rektora [...] w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 542/16 ze skargi R. J. na decyzję Rektora [...] w B. z dnia [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 2 listopada 2016 r. (data prezentaty sądu) R. J. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego - za pośrednictwem WSA w Gliwicach - skargę na przewlekłość postępowania przed WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 542/16 ze skargi R. J. na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. z dnia [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie skreślenia z listy studentów.

Z akt sprawy wynika, że ww. skarga wraz z aktami sprawy została złożona przez organ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w dniu 24 maja 2016 r. (data prezentaty sądu). Zarządzeniem z dnia 22 czerwca 2016 r. sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Gl 542/16, nadano symbol, wskazano strony i przedmiot postępowania, wyznaczono sędziego sprawozdawcę, zarządzono doręczenie skarżącemu odpisu odpowiedzi na skargę oraz stosownych pouczeń.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi.

W piśmie procesowym z dnia 3 sierpnia 2016 r. (data prezentay sądu) skarżący ustosunkował się do odpowiedzi organu na jego skargę.

Postanowieniem z dnia 4 października 2016 r. WSA w Gliwicach odrzucił skargę, z uwagi na nieuiszczenie przez skarżącego wpisu od skargi.

W piśmie z dnia 2 listopada 2016 r. (data prezentaty sądu) skarżący wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie z dnia 4 października 2016 r., wniosek o przyznanie mu prawa pomocy oraz skargę na przewlekłość postępowania przed Sądem I instancji. W skardze na przewlekłość skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości w postępowaniu przed WSA w Gliwicach w omawianej sprawie, wydania Sądowi I instancji zalecenia aby podjął w sprawie czynności wskazane przez stronę. W uzasadnieniu skarżący odnosząc się do decyzji o skreśleniu go z listy studentów, podniósł, że jego sprawa jest oczywista, zrozumiała, a więc Sąd winien wydać w niej stosowne rozstrzygnięcie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że jeżeli skargę na przewlekłość postępowania wniesiono w toku postępowania o przyznanie prawa pomocy, to Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę na przewlekłość postępowania, mimo że strona nie uiściła opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r., poz. 1259, dalej, jako: "ustawa").

W przedstawionym stanie faktycznym skarga na przewlekłość postępowania nie zasługuje na uwzględnienie i jako taka podlega oddaleniu.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy). Konieczne jest, więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 wskazanej ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego