Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1642/14 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania zażalenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędzia NSA Jolanta Rajewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1642/14 w sprawie ze skargi Z. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Z. S. pismem z dnia 5 lipca 2015 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie jego skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia, zarzucając Sądowi I instancji rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy.

Z akt sprawy wynika, że Z. S. pismem z dnia 8 września 2014 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem SKO w [...] skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia. SKO w [...] powyższą skargę Z. S. z dnia 8 września 2014 r. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w dniu 26 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 24 października 2014 r. sygn. akt III SA/Kr 1642/14 odrzucił skargę Z. S., a postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. odrzucił skargę kasacyjną Z. S. z uwagi na to, że skarżący sporządził ją osobiście, nie będąc podmiotem do tego uprawnionym.

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie na postanowienie z dnia 27 listopada 2014 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Następnie postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015 r. odrzucił zażalenie Z. S. na postanowienie z dnia 12 stycznia 2015 r. o odrzuceniu zażalenia i postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 r. odrzucił zażalenie na postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. o odrzuceniu zażalenia.

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 16 lutego 2015 r. oddalił wniosek Z. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z. S. pismem z dnia 5 lipca 2015 r. złożył skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.; dalej jako "ustawa"). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy skarga na przewlekłość postępowania może być wniesiona w toku postępowania w sprawie, bowiem zasadniczym jej celem jest usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. Skarga wniesiona po zakończeniu postępowania w sprawie jest zatem niedopuszczalna. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Postępowanie w sprawie ze skargi Z. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2014 r. nr [...], zostało zakończone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 października 2014 r. sygn. akt III SA/Kr 1642/14. Skarga kasacyjna sporządzona osobiście przez Z. S. na powyższe postanowienie została odrzucona z uwagi na niezachowanie wymogów przewidzianych w art. 175 § 1- 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Od postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną Z. S. wniósł zażalenie, które zostało następnie odrzucone. Stwierdzić zatem należy, że postanowienie z dnia 24 października 2014 r. o odrzuceniu skargi jest prawomocne. Skarga na przewlekłość postępowania w niniejszej sprawie została wniesiona natomiast w dniu 5 lipca 2015 r., tj. po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego. Z tych też względów skargę należało uznać za niedopuszczalną.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w związku z art. 178, art. 180 i art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego