Skarga R. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1820/05 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędzia NSA Maria Rzążewska Sędzia NSA Elżbieta Stebnicka (spr.) po rozpoznaniu w dniu 29 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi R. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1820/05 w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

UZASADNIENIE:

W dniu 17 października 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga R. P. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych. Dnia 21 listopada 2005 r. skarżąca złożyła na urzędowym formularzu PPF wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 20 grudnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy we wnioskowanym przez nią zakresie, a następnie zarządzeniem z dnia 7 lutego 2005 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w wysokości 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Na powyższe zarządzenie R. P. wniosła zażalenie. Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie, a następnie akta sprawy zwrócił do sądu pierwszej instancji. Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2006 r. skarżąca została ponownie wezwana do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wobec nie wykonania w wyznaczonym terminie powyższego obowiązku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19 lipca 2006 r. odrzucił skargę R. P.. Odpis postanowienia wraz z pouczeniem o przysługującym na nie środku zaskarżenia skarżąca odebrała osobiście w dniu 27 lipca 2006 r., ale w ustawowym terminie trzydziestu dni nie wniosła skargi kasacyjnej od powyższego orzeczenia, wobec czego postanowienie stało się prawomocne.

W dniu 10 sierpnia 2006 r. R. P. złożyła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Skarżąca wniosła o stwierdzenie przewlekłość oraz zasądzenie na jej rzecz kwoty 10 000 zł. Ponadto wniosła o ustalenie czy jej akta osobowe udostępniono zgodnie z prawem osobom upoważnionym oraz ustalenie czy przetwarzanie bez jej wiedzy i zgody dokumentów znajdujących się w jej aktach osobowych było zgodne z prawem. Opisała także szczegółowo przebieg postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Istotą rozpatrywanej sprawy jest rozstrzygnięcie, czy w świetle powyższych okoliczności skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest w ogóle dopuszczalna. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 179, poz. 1843 - zwana dalej ustawą), skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie stwierdzić należy, iż z uwagi na nieuiszczenie przez R. P. wpisu od skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19 lipca 2006 r. odrzucił jej skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych. Skarżąca pomimo pouczenia o możliwości wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego orzeczenia, z przysługującego środka zaskarżenia nie skorzystała. Postanowienie z dnia 19 lipca 2006 r. stało się zatem prawomocne i tym samym postępowanie sądowoadministracyjne w rozpoznawanej sprawie zostało zakończone. Z tych też względów stosownie do cytowanego na wstępie art. 5 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, skarga R. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Natomiast w kwestii wniosku skarżącej o ustalenie czy jej akta osobowe udostępniono zgodnie z prawem osobom upoważnionym oraz ustalenie czy przetwarzanie bez jej wiedzy i zgody dokumentów znajdujących się w jej aktach osobowych było zgodne z prawem Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia, iż nie może być on rozpoznany, bowiem w postępowaniu o stwierdzenie przewlekłości postępowania Naczelny Sąd Administracyjny bada jedynie, czy na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Nie dokonuje zatem żadnych ustaleń w sprawie oraz nie rozstrzyga samej sprawy.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 180 w związku z art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) oraz w związku z art. 8 ust 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. - o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 179, poz. 1843) postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego