Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 1221/14 ze skargi H. Z. na czynność Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego w sprawie usunięcia pojazdu z drogi publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny (spr.) Sędziowie NSA: Zofia Flasińska Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 1221/14 ze skargi H. Z. na czynność Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego w sprawie usunięcia pojazdu z drogi publicznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z 20 lipca 2015 r. H. Z. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie z jej skargi na Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r. w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego w sprawie usunięcia pojazdu z drogi publicznej.

Jak wynika z akt sprawy, skarga H. Z. wraz z odpowiedzią organu na skargę oraz aktami sprawy wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 15 września 2014 r. Postanowieniem z 29 września 2014 r., które uprawomocniło się od dnia 20 listopada 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę. Skarżąca w dniu 24 listopada 2014 r. złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie doradcy podatkowego. Postanowieniem z 19 grudnia 2014 r. referendarz sądowy zwolnił skarżąca od kosztów sądowych, a w pozostałym zakresie oddalił wniosek o przyznanie prawa pomocy. Skarżąca w dniu 19 lutego 2015 r. złożyła kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia jej od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Postanowieniem z 16 kwietnia 2015 r. referendarz sądowy oddalił wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu i umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. W piśmie datowanym 14 kwietnia 2015 r., które wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 17 kwietnia 2015 r., skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z 29 września 2014 r. o odrzuceniu skargi oraz wniosła o ustanowienie dla niej adwokata z urzędu w celu sporządzenia skargi kasacyjnej od powyższego postanowienia. Postanowieniem z 2 czerwca 2015 r. referendarz sądowy zmienił własne postanowienie z 16 kwietnia 2015 r. w ten sposób, że orzekł o ustanowieniu dla skarżącej adwokata z urzędu. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 16 czerwca 2015 r. wezwano ustanowionego dla skarżącej pełnomocnika z urzędu do uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu - w terminie 7 dni pod rygorem oddalenia wniosku oraz do uzupełnienia braków formalnych tego wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania przez nadesłanie jednego odpisu tego wniosku poświadczonego za zgodność z oryginałem celem doręczenia organowi oraz dokonanie czynności, której skarżąca nie dokonała w terminie, tj. nadesłanie skargi kasacyjnej od postanowienia z 29 września 2014 r. Przy piśmie z 8 lipca 2015 r. pełnomocnik skarżącej przedstawił opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. W piśmie z 20 lipca 2015 r. skarżąca wniosła skargę na przewlekłość postępowania oraz skargę na postanowienie z dnia 29 września 2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega oddaleniu, albowiem nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego