Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie zwrotu pojazdu, sygn. akt II SAB/GL 61/14
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie zwrotu pojazdu, sygn. akt II SAB/GL 61/14 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżąca H. Z. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie z jej skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie zwrotu pojazdu, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach podlega odrzuceniu. Skarga ta została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 29 września 2014 r., a więc po zakończeniu postępowania postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 września 2014 r. odrzucającym skargę. Odpis postanowienia został doręczony skarżącej w dniu 22 września 2014 r. Skarżąca nie wniosła skargi kasacyjnej od tego postanowienia. Oznacza to, że sprawa ta została już zakończona. W tym stanie rzeczy skarga na przewlekłość postępowania jest niedopuszczalna, ponieważ skarga taka, stosownie do art. 5 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, może być wniesiona w toku postępowania przed sądem, któremu strona zarzuca przewlekłe prowadzenie postępowania. Skarga na przewlekłość postępowania nie jest środkiem służącym do weryfikacji orzeczeń wydanych przez sąd rozpoznający sprawę. NSA, rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania, stosownie do art. 12 ust. 3 zdanie drugie ustawy, nie może wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy, a zatem nie ocenia prawidłowości podejmowanych w sprawie rozstrzygnięć.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych od skargi na przewlekłość postępowania nie wymaga rozpoznania, albowiem okazało się, że skarga ta podlega odrzuceniu, a od takiej skargi nie pobiera się wpisu stosownie do art. 222 P.p.s.a. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego