Skarga S.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 448/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) Sędzia NSA Zofia Flasińska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi S.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 448/18 w sprawie ze skargi S.S. na bezczynność Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 czerwca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

S.S. pismem z dnia 8 listopada 2018 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 448/18.

Z akt sprawy wynika, że skarga S.S. z dnia 12 lipca 2018 r. na bezczynność Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 czerwca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy została przekazana przez organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 23 lipca 2018 r. i zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Wa 448/18.

Zarządzeniem z dnia 26 lipca 2018 r. Przewodniczący Wydziału II WSA w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi. Ponadto wezwał do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. skarżący uzupełnił braki fiskalne i formalne.

Zarządzeniem z dnia 24 września 2018 r. Przewodniczący Wydziału II WSA w Warszawie wyznaczył na dzień 13 listopada 2018 r. termin rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym.

W tych okolicznościach S.S. wywiódł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 448/18 wnosząc o:

1. stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/wa 448/18,

2. zlecenie Sądowi prowadzącemu postępowanie odpowiednich czynności w wyznaczonym czasie

3. zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w kwocie 2.500 zł;,

4. zasądzenie kosztów postępowania.

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S.S.

Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z wniesioną w dniu 8 listopada 2018 r. skargą na przewlekłość postępowania, zarządzeniem z dnia 15 listopada 2018 r., wydanym na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 - dalej jako "ustawa") w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na przewlekłość w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Wezwanie zostało odebrane przez skarżącego w dniu 19 listopada 2018 r. Pomimo upływu terminu do uiszczenia wpisu skarżący żądanej opłaty nie uiścił. Natomiast pismem z dnia 23 listopada 2018 r. cofnął wniesioną skargę.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł. Sprawa, w której skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania nie należy do kategorii spraw, wymienionych w art. 239 P.p.s.a., w których skarżący z mocy ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Z tych też względów S.S. był zobowiązany do uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość postępowania.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego