Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. K.J. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08.

Z akt sprawy wynika, że ww. skarga na niewykonanie wyroku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę złożona została przez organ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w dniu 3 lipca 2015 r. (data prezentaty sądu).

Zarządzeniem z dnia 3 lipca 2015 r. sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt III SA/Kr 827/15, nadano symbol, wskazano strony i przedmiot postępowania, wyznaczono sędziego sprawozdawcę. Zarządzono doręczenie skarżącemu odpisu odpowiedzi na skargę.

W dniach 20 lipca 2015 r. i 24 lipca 2015 r. (data prezentat sądu) skarżący złożył pisma procesowe.

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2015 r. sygn. akt III SA/Kr 827/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę. Odpis postanowienia przesłano skarżącemu.

W dniu 5 sierpnia 2015 r. (data prezentaty sądu) skarżący złożył skargę na "niewłaściwe działanie" Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie III SA/Kr 827/15.

Następnie w dniu 31 sierpnia 2015 r. (data prezentaty sądu) skarżący złożył 3 pisma procesowe, w tym skargę kasacyjną na postanowienie z dnia 29 lipca 2015 r. oraz pismo uzupełniające skargę na "niewłaściwe działanie" Sądu I instancji w sprawie III SA/Kr 827/15.

Postanowieniem z dnia 6 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę kasacyjną K. J., z uwagi na sporządzenie jej przez podmiot nieuprawniony. Odpis postanowienia przesłano skarżącemu.

W dniu 15 października 2015 r. (data prezentaty sądu) akta sprawy III SA/Kr 827/15 wraz ze skargą na "niewłaściwe działanie" Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, jako skargą na przewlekłość postępowania przed tym Sądem, zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W piśmie z dnia 20 października 2015 r. skarżący ponownie wywiódł skargę na przewlekłość postępowania w sprawie III SA/Kr 827/15, wskazując podstawę prawną żądania, tj. ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). Skarżący wskazał, że Sąd nadal nie rozpoznał jego skargi. Ustosunkowując się do jej treści skarżący wniósł o zobowiązanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie do podjęcia określonych działań celem właściwego załatwienia sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie nie zasługuje na uwzględnienie i jako taka podlega oddaleniu.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1). Konieczne jest, więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 wskazanej ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2