Skarga T. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 566/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi T. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 566/13 w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

T. K. (dalej, jako: "skarżący") wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości.

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wr 566/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę. Wyrok ten jest prawomocny.

Pismem z dnia 6 października 2015 r. (data prezentaty sądu) skarżący wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego (za pośrednictwem WSA we Wrocławiu) skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 566/13.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w tej sprawie nie toczy się, ponieważ zostało zakończone prawomocnym wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 powołanej ustawy w związku z art. 178 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego