Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 1010/04
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Maria Rzążewska, Elżbieta Stebnicka, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 1010/04 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżący Z. B. wniósł kolejną skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...], którą uchylona została decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia [...] i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z akt sprawy wynika, że w tej sprawie postępowanie sądowe zostało zakończone wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt III SA/Kr 1010/04, którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. W tym stanie rzeczy skarga na przewlekłość postępowania jest niedopuszczalna, ponieważ taką skargę można wnieść w toku postępowania (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843). Poprzednia skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie została odrzucona postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2006 r., sygn. akt I OPP 78/06.

Na marginesie należy jedynie wyjaśnić, iż wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalający skargę doręcza się stronie wraz z uzasadnieniem, jedynie na wniosek strony, jeżeli strona w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku złoży wniosek o uzasadnienie wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem (art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W tej sprawie skarżący nie złożył wniosku o uzasadnienie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Nie można więc podzielić stanowiska skarżącego, że sprawa nie została zakończona, ponieważ nie został mu doręczony odpis wyroku.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego