Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1430/15 w zakresie nierozpoznania wniosku w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1430/15 w zakresie nierozpoznania wniosku z dnia 8 marca 2016 r. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ze skargi K. J. na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, 2. przyznać K. J. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sumę pieniężną w wysokości 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

K. J. pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z jego skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia, zarzucając Sądowi I instancji nierozpoznanie wniosku z dnia 8 marca 2016 r. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1430/15.

Z akt sprawy wynika, że wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r. sygn. akt III SA/Kr 1430/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. J. Pismami z dnia 8 marca 2016 r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia powyższego wyroku oraz wniosek o uzupełnienie wyroku z dnia 27 stycznia 2016 r. Następnie pismem z dnia 2 maja 2016 r. K. J. złożył kolejny wniosek o uzupełnienie wyroku z dnia 27 stycznia 2016 r. Wniosek ten Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 r. odrzucił. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 6 grudnia 2016 r., sygn. I OZ 1601/16 oddalił zażalenie K. J. na powyższe postanowienie z dnia 23 czerwca 2016 r., przy czym w uzasadnieniu tego postanowienia NSA zauważył, że w aktach sprawy znajduje się wniosek skarżącego z dnia 8 marca 2016 r. o uzupełnienie wyroku z dnia 27 stycznia 2016 r., który dotychczas nie został rozpoznany przez Sąd I instancji. W dniu 4 kwietnia 2017 r. K. J. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w zakresie nierozpoznania wniosku z dnia 8 marca 2016 r. o uzupełnienie wyroku z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1430/15.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. z 2016 r., poz. 1259 ze zm. - dalej jako "ustawa"). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka ta jest nieuzasadniona.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy, dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego