Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędziowie NSA Jolanta Rudnicka Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi S. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1200/17 ze skargi S. N. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 557/17 w sprawie ze skargi S. N. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 11 lutego 2019 r. (data prezentaty) S. N. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego - za pośrednictwem WSA w Łodzi - skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1200/17 o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 557/17 w sprawie ze skargi S. N. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej.

Z akt sprawy wynika, że ww. skarga S. N. o wznowienie postępowania sądowego wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dniu 27 grudnia 2017 r. Zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt III SA/Łd 1200/17, nadano symbol, wskazano strony i przedmiot postępowania, wyznaczono sędziego sprawozdawcę. Jednocześnie wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, przez złożenie odpisu skargi.

Po uzupełnieniu braków formalnych skargi doręczono jej odpis organowi, a następie wyznaczono termin rozprawy na dzień 5 czerwca 2018 r.

Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę o wznowienie postępowania. W związku ze złożonym wnioskiem w sprawie sporządzono uzasadnienie a jego odpis wraz z sentencją wyroku doręczono skarżącemu przy piśmie z dnia 12 lipca 2018 r.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. (data prezentaty) skarżący wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku wraz z wnioskiem o wyłączenie sędziego. Skarga kasacyjna została następnie odrzucona postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 1200/17 z uwagi na brak dopełnienia warunku przewidzianego w art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) statuującego tzw. przymus adwokacko-radcowski. Odpis powyższego postanowienia doręczono skarżącemu przy piśmie z dnia 3 września 2018 r.

Postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił wniosek S. N. o wyłączenie sędziego NSA Teresy Rutkowskiej, sędziego WSA Krzysztofa Szczygielskiego i sędziego WSA Ewy Alberciak od orzekania w sprawie.

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił zażalenie S. N. na postanowienie z dnia 5 czerwca 2018 r.

W dniu 30 listopada 2018 r. S. N. wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 26 października 2018 r. wraz z wnioskiem o wyłączenie sędziów. Pismami z dnia 7 grudnia 2018 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków zażalenia oraz braków wniosku o wyłączenie sędziów.

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 1200/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił postanowienie z dnia i odrzucił zażalenie.

S. N. wniósł na powyższe postanowienie zażalenie wraz z wnioskiem o wyłączenie kolejnych sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Łodzi.

W tych okolicznościach, skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania przed Sądem I instancji.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego