Skarga H. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 3345/14 ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 3345/14 ze skargi H.Ś. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) H. Ś. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 3345/14 ze skargi H. Ś. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł. Powołana ustawa nie przewiduje procesowych skutków nieuiszczenia wpisu, jednak w myśl art. 8 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Tym samym w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Nadmienić należy, że sprawa, w której skarżąca wniosła skargę na przewlekłość postępowania nie należy do kategorii spraw, wymienionych w art. 239 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w których skarżąca z mocy ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Wobec tego, że skarżący nie uiścił wpisu wraz z wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania, Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wezwał skarżącego do uiszczenia należnej opłaty w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. W odpowiedzi na prawidłowe wezwanie Sądu, skarżący nadesłał pismo z dnia 7 stycznia 2016 r. jednakże pomimo upływu zakreślonego terminu opłata od skargi nie została uiszczona.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., należało odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego