Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M.S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędzia NSA Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M.S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

M.S. pismem z dnia 21 kwietnia 2017 r. złożył skargę na przewlekłość postępowania sądowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16.

Zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2017 r. Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadminsitracyjnej wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt I OPP 16/17 odrzucił zażalenie M.S. na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu. Pismem z dnia 4 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny ponownie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na przewlekłość postępowania w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia tej skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 21 lipca 2017 r. Pomimo upływu terminu skarżący żądanej opłaty nie uiścił.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r., poz. 1259 ze zm. - dalej jako "ustawa"), skarga na przewlekłość postępowania podlega opłacie w wysokości 200 zł. Niniejsza skarga na przewlekłość postępowania wniesiona jest w sprawie, której przedmiot nie należy do spraw wymienionych w art. 239 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. - dalej jako "P.p.s.a.", w których skarżący z mocy ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Wobec tego M.S. był zobowiązany do uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość postępowania. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Wezwanie zostało doręczone dnia 21 lipca 2017 r. Pomimo upływu zakreślonego w nim terminu wpis nie został uiszczony.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy, należało odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego