Skarga A. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, sygn. akt I SA/Wa 1895/13
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, sygn. akt I SA/Wa 1895/13 postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. przyznać A. Z. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sumę pieniężną w wysokości 3 000 (trzy tysiące) zł, 3. zwrócić A. Z. opłatę 100 (sto) zł z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący A. Z. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] czerwca 2013 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Skarżący, żądając przyznania kwoty 20 000 zł, podniósł, że postępowanie toczy się od 2010 r.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy została przekazana przez organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2013 r. Skarżący w dniu 12 sierpnia 2013 r. uiścił wpis od skargi. Zarządzeniem z dnia 3 września 2013 r. skierowano sprawę do wyznaczenia na rozprawę, według kolejności wpływu. Zarządzeniem z dnia 25 lutego 2014 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 10 kwietnia 2014 r. W dniu 10 kwietnia 2014 r. odroczono termin rozprawy, z uwagi na wadliwe zawiadomienie uczestników postępowania. Zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2014 r. wezwano strony postępowania do nadesłania stosownych pełnomocnictw. Po nadesłaniu pełnomocnictw, zarządzeniem z dnia 5 czerwca 2014 r. skierowano sprawę do wyznaczenia rozprawy. Zarządzeniem z dnia 9 lipca 2014 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 3 września 2014 r. Wyrokiem z dnia 3 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Uzasadnienie wyroku zostało sporządzone i podpisane w dniu 18 września 2014 r. W dniu 7 listopada 2014 r. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został wysłany do skarżącego. W dniu 17 grudnia 2014 r. skarżący złożył skargę kasacyjną. W dniu 23 stycznia 2015 r. wysłano druk reklamacyjny w sprawie dowodu doręczenia skarżącemu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. W dniu 3 lutego 2015 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania tej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm., zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2