Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 ze skargi na decyzję SKO w R. znak: [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] stycznia 2017 r. znak: [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia: odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 kwietnia 2017 r. (data prezentaty sądu) M. S. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] stycznia 2017 r. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie.

Zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2017 r. Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na przewlekłość postępowania w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia tej skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 8 maja 2017 r.

Pismem z dnia 17 maja 2017 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący wniósł zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi na przewlekłość postępowania. Żądanego wpisu nie uiścił.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie, jako niedopuszczalne, należało odrzucić. Zgodnie bowiem z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej, jako: "P.p.s.a."), zażalenie do NSA przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość wniesienia zażalenia oraz na postanowienia wymienione w art. 194 § 1 pkt 1-10 P.p.s.a. Nadto zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy (art. 227 § 1 P.p.s.a.). Ustawodawca, w powołanej wyżej ustawie, nie przewidział środków odwoławczych od orzeczeń (zarówno wyroków jak i postanowień), Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dotyczy to także zarządzeń Przewodniczącego Wydziału w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Orzeczenia i zarządzenia tego Sądu stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze, w tym także zażalenie (art. 168 § 1 P.p.s.a.). A zatem wniesione w niniejszej sprawie zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wzywające skarżącego do opłaty od skargi na przewlekłość jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 178 w związku z art. 180 i art. 197 § 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego