Skarga J. M. na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II S/Kr 50/02 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędzia NSA Maria Rzążewska Sędzia NSA Elżbieta Stebnicka (spr) po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. M. na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II S/Kr 50/02 w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego. Wobec niewniesienia przez stronę skargi kasacyjnej powyższy wyrok stał się prawomocny i zakończył postępowanie w sprawie. W dniu 17 stycznia 2006 r. J. M. wniósł skargę na przewlekłość postępowania. Strona podnosi w niej, że wniosła skargę w dniu 5 stycznia 2002 r. a postępowanie zostało zakończone pozytywnym dla niej wyrokiem z dnia 25 listopada 2005 r. J. M. podkreśla, że przewlekłość postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach dotyczących pomocy społecznej jest "działaniem wręcz skandalicznym...". Ponadto skarżący wnosi o przyznanie mu zadośćuczynienia pieniężnego w wysokości 20 000 złotych z tytułu przewlekłości rzeczonego postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie;

Istotą rozpatrywanej sprawy jest ustalenie czy w świetle zaistnienia wskazanych wyżej okoliczności wniesienie skargi na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie jest dopuszczalne. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. - o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Tym samym jako niedopuszczalne należy uznać wniesienie skargi na przewlekłość postępowania po jego zakończeniu. W przedmiotowej sprawie postępowanie ze skargi J. M. zostało zakończone prawomocnym wyrokiem z dnia 25 listopada 2005 r.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 180 w zw. z art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270) oraz w związku z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. - o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843) postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego