Skarga B. L. i A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 944/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi B. L. i A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 944/13 w sprawie ze skargi "M." Sp. z.o.o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie; 2. zwrócić skarżącym B. L. i A. O. ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego kwotę po 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/6

W dniu 11 lutego 2009 r. (data prezentaty sądu) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła - wraz z odpowiedzią i aktami sprawy - skarga "M." Sp. z.o.o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, która w tym samym dniu została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Kr 205/09.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie z dnia 11 lutego 2009 r. wezwano pełnomocnika organu o uzupełnienie akt sprawy poprzez nadesłanie wszystkich zwrotnych potwierdzeń odbioru zaskarżonej decyzji.

Akta zostały uzupełnione przy piśmie z dnia 24 lutego 2009 r. (data prezentaty sądu).

Pismem z dnia 25 marca 2009 r. jeden z sędziów orzekających w Wydziale II WSA w Krakowie złożył wniosek - na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - o wyłączenie go od orzekania w omawianej sprawie.

Pismem z dnia 19 maja 2009 r. (data prezentaty sądu) pełnomocnik uczestników postępowania złożył wniosek o niewyznaczanie terminu rozprawy w okresie od 10 czerwca 2009 r. do dnia 23 czerwca 2009 r. z uwagi na zaplanowany urlop pełnomocnika, a także w dniu 6 lipca 2009 r. ze względu na wyznaczone w tym dniu całodzienne posiedzenie sądowe.

Postanowieniem z dnia 29 maja 2009 r. WSA w Krakowie wyłączył ww. sędziego od rozpoznawania niniejszej sprawy. Odpisy postanowienia zostały doręczone stronom postępowania.

Zarządzeniem z dnia 12 listopada 2009 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 2 lutego 2010 r. Zawiadomienie o terminie rozprawy zostały przesłane stronom postępowania i ich pełnomocnikom. Nadto wezwano pełnomocników o nadesłanie stosownych pełnomocnictw do działania przed sądami administracyjnymi.

W piśmie z dnia 12 stycznia 2010 r. (data prezentaty sądu) zgłosili się następcy prawni zmarłej uczestniczki postępowania.

W dniu 12 stycznia 2010 r. (data prezentaty sądu) pełnomocnik uczestników postępowania złożył pismo procesowe, przedstawiając swoje stanowisko.

W dniu 22 stycznia 2010 r. (data prezentaty sądu) pełnomocnik skarżącej Spółki złożył replikę na odpowiedź na skargę, przedstawiając swoje stanowisko.

Pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. jeden z sędziów powołanych do składu orzekającego na dzień 2 lutego 2010 r. złożył oświadczenie, że z uwagi na wystąpienie przesłanki wyłączenia z mocy ustawy (art. 18 pkt 6a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), wstrzymuje się od rozpoznawania niniejszej sprawy.

W dniu 1 lutego 2010 r. (data prezentaty sądu) wpłynęło pismo procesowe uczestnika postępowania.

Na rozprawie w dniu 2 lutego 2010 r. kolejny sędzia powołany do składu orzekającego na dzień 2 lutego 2010 r. złożył oświadczenie, że występuje w stosunku do niego przesłanka wyłączenia z mocy ustawy (art. 18 pkt 6a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Z uwagi na podstawy do wyłączenia dwóch Sędziów składu orzekającego - zdjęto sprawę z wokandy.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego