Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 45/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wykonania wykazu zmian gruntowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Jan Kacprzak (spr.) Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 45/08 w sprawie ze skargi J. P. na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wykonania wykazu zmian gruntowych postanawia oddalić skargę na przewlekłość postępowania. NSA/post.1 - postanowienie "ogólne"

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 10 lutego 2010 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) J. P. złożył bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z jego skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wykonania wykazu zmian gruntowych dla działki ewidencyjnej nr [...] położonej w P. J. P. wniósł o stwierdzenie, że w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym o sygn. akt III SAB/Kr 45/08 doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz zasądzenie na jego rzecz kwoty 10 tys. złotych. W uzasadnieniu skargi wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie rozpoznał ww. sprawy w terminie 12 miesięcy wynikającym z ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Z akt sprawy wynika, że skarga J. P. na bezczynność Wójta Gminy P. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wraz z odpowiedzią na skargę w dniu 10 grudnia 2008 r. W tym samym dniu Przewodniczący Wydziału wezwał J. P. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. W dniu 30 stycznia 2009 r. skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie postanowieniem z dnia 16 października 2009 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnił go od kosztów sądowych. Zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2010 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 24 marca 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po przeprowadzeniu rozprawy, wyrokiem z dnia 24 marca 2010 r. oddalił skargę J. P. na bezczynność Wójta Gminy P.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy podnieść, iż skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm. - zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz, że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego