Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Małgorzata Dałkowska-Szary Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi W. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 496/13 ze skargi W. E. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie

W dniu 6 lutego 2014 r. (data prezentaty sądu) W. E. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego (za pośrednictwem WSA w Warszawie) skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 496/13 ze skargi W. E. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł. Powołana ustawa nie przewiduje procesowych skutków nieuiszczenia wpisu, jednak w myśl art. 8 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Tym samym w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Nadmienić należy, że sprawa, w której skarżąca wniosła skargę na przewlekłość postępowania nie należy do kategorii spraw, wymienionych w art. 239 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w których skarżąca z mocy ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Wobec tego, że skarżąca nie uiściła wpisu wraz z wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania, Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wezwał skarżącą do uiszczenia należnej opłaty w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Jak wynika z akt sprawy skarżąca wezwanie Sądu odebrała osobiście w dniu 7 marca 2014 r. Pomimo upływu - w dniu 14 marca 2014 r. - wskazanego terminu, opłata od skargi nie została uiszczona.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., należało odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1