Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w K. wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędziowie NSA Małgorzata Dałkowska-Szary Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w K. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie

Pismem wniesionym w dniu 27 kwietnia 2017 r. (data prezentaty sądu) K. J. domagał się stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r., poz.. 1259 ze zm.) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Oznacza to, że skarga na przewlekłość postępowania jest dopuszczalna jedynie w toku postępowania w sprawie, której dotyczy, bowiem zasadniczym celem tej skargi jest usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. W związku z tym stwierdzić należy, że niedopuszczalne jest zarówno wniesienie skargi na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania, jak również przed jego wszczęciem. Z akt sprawy wynika, że w tej sprawie postępowanie sądowe zostało zakończone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 29 lipca 2015 r. o odrzuceniu skargi, które jest prawomocne od 18 września 2015 r. Z powyższych względów skarga na przewlekłość jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 powołanej ustawy w związku z art. 178 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) - odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1