Skarga J. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Jan Kacprzak (spr.) Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2005 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania. NSA/post.1 - postanowienie "ogólne"

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

W dniu 30 października 2009 r. J. B. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w K. z dnia [...] grudnia 1974 r. Skarżący podniósł, że w dniu 12 listopada 2005 r. złożył skargę zatytułowaną "pozew do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie" do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Kancelarię Sejmu RP. Zarzucił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie wszczął postępowania sądowo-administracyjnego, wywołanego na skutek wniesionej do organu skargi czym naruszył przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarżący zażądał stwierdzenia przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i przyznania od Skarbu Państwa na jego rzecz kwoty 20.000 złotych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Istotą rozpatrywanej sprawy jest rozstrzygnięcie, czy w świetle powyższych okoliczności skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie jest w ogóle dopuszczalna. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Po analizie dokumentów znajdujących się przy Dzienniku Korespondencji Ogólnej IV KO 271/09, należy stwierdzić, że do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie wpłynęła skarga J. B. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2005 r. w trybie wymaganym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał więc możliwości zarejestrowania skargi i nadania jej biegu. Skoro zatem skarga nie wpłynęła do Sądu I instancji, to nie można uznać, że "postępowanie jest w toku" w myśl przepisów powołanej ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Jednocześnie wspomnieć należy, że skarga na przewlekłość postępowania stanowi doraźną interwencję przeciwdziałającą niezasadnie przedłużającemu się postępowaniu sądowemu, a zatem jest środkiem prawnym egzekwującym rozpoznanie sprawy przez sąd, a nie przez organ. Jej funkcją jest przede wszystkim wymuszenie nadania sprawie odpowiedniego biegu po wpłynięciu skargi do sądu administracyjnego. Skarga na przewlekłość postępowania przed sądem administracyjnym ma zapewnić szybką reakcję na trwającą zwłokę w czynnościach sądu, a więc spełni swoją rolę jedynie wtedy, gdy zostanie wniesiona w toku postępowania przed sądem, a więc wtedy gdy skarga na działalność organu administracji publicznej wpłynie do sądu w trybie określonym w art. 54 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa ta nie przewiduje środków prawnych, które sąd administracyjny może z urzędu zastosować, aby przymusić organ do wykonania spoczywającego na nim obowiązku, określonego w art. 54 § 2, przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Jedynie skarżący, stosownie do art. 55 § 1 ww. ustawy, może zainicjować postępowanie o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie akt do sądu, składając stosowny wniosek. Wprawdzie wniosek taki skarżący wniósł, lecz uczynił to w dniu 17 grudnia 2009 r. (k-33 do k-39 akt IV KO 271/09), a zatem ta kwestia nie może być przedmiotem rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny w ramach skargi na przewlekłość postępowania wniesionej w dniu 30 października 2009 r.

Wobec powyższego, zgodnie z cytowanym na wstępie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. skarga J. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wniesiona w dniu 30 października 2009 r. (k-14) jest niedopuszczalna, bowiem nie została wniesiona w toku postępowania sądowego w sprawie. W tym względzie Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko wyrażone w postanowieniu NSA z dnia 25 września 2006 r. sygn. akt I OPP 122/06 (niepubl.).

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego