Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 52/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Monika Nowicka (spr.) Sędzia NSA Anna Łukaszewska-Macioch Sędzia del. WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 52/11 w sprawie ze skargi Z. L. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie

W dniu [...] kwietnia 2011 r. Z. L. złożył skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 52/11 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Z. L. wniósł o stwierdzenie przewlekłości w/w postępowania i zasądzenie od Skarbu Państwa na jego rzecz odpowiedniej kwoty.

Po złożeniu w dniu [...] kwietnia 2011 r. skargi na przewlekłość postępowania, Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA zarządzeniem z dnia 6 kwietnia 2011 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania sądowego. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu [...] kwietnia 2011 r. Opłata od skargi na przewlekłość postępowania nie została jednak uiszczona.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł. Powołana ustawa nie przewiduje procesowych skutków nie uiszczenia wpisu, jednak w myśl art. 8 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Tym samym w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwaną dalej "P.p.s.a", który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Nadmienić należy, że sprawa, w której skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania nie należy do kategorii spraw, wymienionych w art. 239 P.p.s.a. w których skarżący z mocy ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Mając powyższe na względzie zarządzeniem z dnia 6 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Pomimo upływu wskazanego terminu opłata od skargi nie została uiszczona.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. w związku z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., należało odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1