Skarga P. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia sygn. akt II SA/Po 520/09
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Jan Kacprzak, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi P. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi P. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] kwietnia 2009 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia sygn. akt II SA/Po 520/09 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżący P. K. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie z jego skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] kwietnia 2009 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania i przyznania kwoty 10 000 zł.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana przez organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w dniu 14 lipca 2009 r. (data prezentaty). Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu. Po rozpoznaniu zażalenia na to zarządzenie, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 4 września 2009 r. uchylił zaskarżone zarządzenie. Postanowieniem z dnia 28 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zwrócił skarżącemu kwotę 100 zł tytułem nienależnie uiszczonego wpisu sądowego. Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2010 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 5 lutego 2010 r. Wyrokiem z dnia 5 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżone postanowienie SKO w Poznaniu oraz poprzedzające je postanowienie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 4 grudnia 2008 r. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony w dniu 1 marca 2010 r. Skarżący w dniu 29 marca 2010 r. (data prezentaty) wystąpił z wnioskiem o wydanie wykładni wyroku oraz ze skargą na przewlekłość postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.; dalej: ustawa). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy.

W tej sprawie nie można zarzucić Sądowi przewlekłości postępowania, ponieważ poszczególne czynności sądowe podejmowane były bez nieuzasadnionej zwłoki, a skarga została rozpoznana wyrokiem z dnia 5 lutego 2010 r., czyli po upływie 7 miesięcy od przekazania jej przez organ. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 1 marca 2010 r. Okres jaki upłynął od przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (14 lipca 2009 r.) do złożenia skargi na przewlekłość postępowania (31 marca 2010 r.) nie pozwala stwierdzić, aby prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego