Skarga R. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygnaturze II SAB/Lu 58/19 ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) Sędziowie NSA Marek Stojanowski Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi R. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygnaturze II SAB/Lu 58/19 ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 14 kwietnia 2020 r. (data prezentaty) R. K. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego - za pośrednictwem WSA w Lublinie - skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 58/19 z jego skargi na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Z akt sprawy wynika, że ww. skarga wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w dniu 23 lipca 2019 r. (data prezentaty). Zarządzeniem z dnia 23 lipca 2019 r. sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Lu 58/19, nadano symbol, wskazano strony i przedmiot postępowania, wyznaczono sędziego sprawozdawcę. Następnie Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 września 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego.

W dniu 7 października 2019 r. do Sądu wpłynęło zażalenie skarżącego na Zarządzenie z dnia 23 września 2019 r. oraz wniosek o przyznanie prawa pomocy. W tym samym dniu zarządzono o wezwaniu skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia przez wskazanie numeru PESEL, a pismem z dnia 10 października wezwano skarżącego do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 24 października 2019 r. II SPP/Lu 207/19 przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. W dniu 27 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie o ustanowienie radcy prawnego dla R. K.

Po uzyskaniu informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych o wyznaczeniu osoby pełnomocnika z urzędu, zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2019 r. wyznaczono posiedzenie niejawne w przedmiocie zbadania przesłanek do uwzględnienia zażalenia. Następnie Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2019 r. sygn. akt II SAB/Lu 58/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wzywające skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi. Odpis zarządzenia doręczono wyznaczonemu pełnomocnikowi skarżącego przy piśmie z dnia 3 stycznia 2020 r.

W dniu 2 marca 2020 r. sprawę skierowano na termin rozprawy na dzień 2 kwietnia 2020 r. o czym powiadomiono strony postępowania.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. (data prezentaty) skarżący wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania. W uzasadnieniu wskazał, że w sprawie nie został wyznaczony żaden termin posiedzenia, o którym zostałby poinformowany.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga na przewlekłość postępowania nie zasługuje na uwzględnienie i jako taka podlega oddaleniu.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. z 2018 r., poz. 75, dalej, jako: "ustawa").

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego