Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędziowie NSA Jolanta Rudnicka Olga Żurawska-Matusiak po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie sygn. akt II SA/Gl 48/19 ze skargi A.S. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 września 2016 r. sygn. akt II SA/Gl 858/16 w sprawie ze skargi A.S. na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] sierpnia 1999 r. nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

W dniu 21 kwietnia 2020 r. (data prezentaty) A.S. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego - za pośrednictwem WSA w Gliwicach - skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie sygn. akt II SA/Gl 48/19 o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 września 2016 r. sygn. akt II SA/Gl 858/16.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r., poz. 75) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Oznacza to, że skarga na przewlekłość postępowania jest dopuszczalna jedynie w toku postępowania w sprawie, której dotyczy, bowiem zasadniczym celem tej skargi jest usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. W związku z tym stwierdzić należy, że niedopuszczalne jest zarówno wniesienie skargi na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania, jak również przed jego wszczęciem.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że w tej sprawie postępowanie sądowe zostało zakończone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 maja 2019 r. Postanowienie to stało się prawomocne w dniu 4 czerwca 2019 r. Z powyższych względów skarga na przewlekłość jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 powołanej ustawy w związku z art. 178 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325) - odrzucił skargę na przewlekłość postępowania

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego