Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt IV SA/Wa 2444/05
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Małgorzata Pocztarek, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt IV SA/Wa 2444/05 postanawia: 1) stwierdzić, że w postępowaniu w tej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania, 2) przyznać skarżącemu A. S. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sumę pieniężna w wysokości 1000 (tysiąc) zł.

Uzasadnienie

Skarżący A. S. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, domagając się stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz przyznania skarżącemu od Skarbu Państwa kwoty 10 000 zł.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana przez Szefa Służby Cywilnej Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie w dniu 22 grudnia 2005 r. Postanowieniem z dnia 5 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę. W październiku 2007 r. ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 5 lutego 2007 r. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Na to postanowienie skarżący wniósł zażalenie. Postanowieniem z dnia 6 marca 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 20 sierpnia

2008 r. przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843, zwanej dalej "ustawą"). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływ oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika z art. 14 ustawy, który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, że co do zasady postępowanie sądowe jest przewlekłe, jeżeli toczy się ponad 12 miesięcy.

W rozpoznawanej sprawie prawo skarżącego do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone. Skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana przez organ do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie w grudniu 2005 r., a sprawa dotychczas nie została prawomocnie zakończona. Skarga kasacyjna od postanowienia z dnia 5 lutego 2007 r. o odrzuceniu skargi nie został przekazana do Naczelnego Sąd Administracyjnego, ponieważ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wadliwie odrzucił wniosek pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Od czasu wniesienia w październiku 2007 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej do czasu przywrócenia terminu postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r. upłynęło 10 miesięcy. Tak długi okres oczekiwania na zakończenie postępowania uzasadnia stwierdzenie, że w postępowaniu w tej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy.

Uwzględniając skargę na przewlekłość postępowania, Sąd orzeka w granicach żądań strony przytoczonych w skardze (art. 6 i 12 ustawy). Dotyczy to żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz przyznania odpowiedniej sumy pieniężnej.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny uwzględniając skargę stwierdził, że w postępowaniu tym nastąpiła przewlekłość postępowania (art. 12 ust. 2 ustawy) oraz przyznał skarżącemu jako odpowiednią sumę pieniężną od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 1 000 zł (art. 12 ust. 4 ustawy). Określając wysokość sumy pieniężnej z tytułu przewlekłości postępowania, Sąd miał na uwadze czas trwania postępowania, rodzaj sprawy, w której nastąpiła przewlekłość oraz jej znaczenie dla skarżącego, a także to, że przyczyną przewlekłego postępowania było również to, że od czasu ustanowienie w ramach prawa pomocy adwokata (postanowienie z dnia 8 maja 2007 r.) do czasu wystąpienia przez pełnomocnika skarżącego z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej upłynęło prawie 5 miesięcy.

Mając powyższe względy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1